กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/650
ชื่อเรื่อง: ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ชื่อเรื่องอื่นๆ: STRATEGIC LEADERSHIP OF SCHOOL ADMINISTRATORS AS PERCEIVED BY TEACHERS UNDER SECONDARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 11 IN SURAT THANI PROVINCE
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สมคิด นาคขวัญ
ชูศักดิ์ เอกเพชร
ซาฝีน๊ะ แอหลัง
คำสำคัญ: ภาวะผู้นำ
ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์
ผู้บริหารสถานศึกษา
วันที่เผยแพร่: 2561
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
บทคัดย่อ: ผลการจัดการศึกษาโดยรวมของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 11 ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี คุณภาพของผู้เรียนยังไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง สาเหตุมาจากคุณภาพครู กระบวนการจัดการเรียนรู้ การส่งเสริมสนับสนุน การนิเทศ กำกับ ติดตาม ส่วนหนึ่งต่ำกว่ามาตรฐาน ซึ่งผู้บริหารสถานศึกษาต้องดำเนินการพัฒนาให้ได้คุณภาพ วัตถุประสงค์การวิจัย คือ ศึกษาภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ครู 2,368 คน กลุ่มตัวอย่างได้มา โดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย 350 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.92 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบ ได้แก่ การทดสอบที และการทดสอบค่าเอฟ ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมและรายด้าน มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ ด้านวัฒนธรรมขององค์กร ด้านการกำหนดกลยุทธ์ขององค์กร ด้านการควบคุมและประเมินผลกลยุทธ์ ด้านการกำหนดทิศทางขององค์กร และด้านการนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ ตามลำดับ ผลการเปรียบเทียบภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ ของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู จำแนกตามเพศ ประสบการณ์ในการทำงาน และตามขนาดโรงเรียน โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษา ควรตั้งคณะทำงานเพื่อการวางแผนและกำหนดกลยุทธ์ โดยมีบทบาทหน้าที่ในการกำกับ ติดตาม ประเมินผลงานตามทิศทางที่ได้กำหนดไว้ โดยต้องร่วมมือกันทุกฝ่ายในการบริหารการศึกษาให้เป็นไปตามกลยุทธ์ที่ได้วางไว้
URI: http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/650
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Education Administration: Independent Study (IS)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
00 Cover_Safeenah.pdf313.32 kBAdobe PDFดู/เปิด
02 Abstract_Safeenah.pdf174.05 kBAdobe PDFดู/เปิด
03 Content_Safeenah.pdf747.94 kBAdobe PDFดู/เปิด
04 Chapter 1_Safeenah.pdf1.27 MBAdobe PDFดู/เปิด
05 Chapter 2_Safeenah.pdf9.56 MBAdobe PDFดู/เปิด
06 Chapter 3_Safeenah.pdf817.93 kBAdobe PDFดู/เปิด
07 Chapter 4_Safeenah.pdf2.27 MBAdobe PDFดู/เปิด
08 Chapter 5_Safeenah.pdf1.67 MBAdobe PDFดู/เปิด
10 Appendix_Safeenah.pdf8.17 MBAdobe PDFดู/เปิด
09 Reference_Safeenah.pdf927.39 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น