Business Administration: Theses : [18] หน้าแรกของกลุ่มข้อมูล

Browse
สมัครเป็นสมาชิกกลุ่มข้อมูลนี้เพื่อรับข่าวสารข้อมูลใหม่ทางอีเมลรายวัน RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by วันที่ป้อนข้อมูล in เรียงลำดับจากหลังมาหน้า order): 1 to 18 of 18
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2562การยอมรับคุณภาพการให้บริการสายการบินต้นทุนต่ำของผู้โดยสารชาวไทย ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุราษฎร์ธานีวรรณวิชณีย์ ทองอินทราช; ธนายุ ภู่วิทยาธร; สุจิตรา ดีเหลือ
2562แนวทางการพัฒนาด้านการตลาดของธุรกิจน้ำดื่มบรรจุขวด ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีสิญาธร นาคพิน; สุณีย์ ล่องประเสริฐ; สมเพชร ศรีวะสุทธิ์
2562การออกแบบงานที่มีต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงานสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้เอนก สุดจำนงค์; วรรณวิชนีย์ ทองอินทราช; สาโรจน์ เนติธรรมกุล; ไพรรัตน์ คงสร้อย
2561ความสัมพันธ์ระหว่างภาพลักษณ์ตราสินค้า คุณค่าตราสินค้ากับความจงรักภักดีในตราสินค้า ของผู้ใช้เครื่องสำอางนำเข้าจากต่างประเทศในอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี กัญญ์วรา ไทยหาญ วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี พ.กัญญ์วรา ไทยหาญ
2561ประสิทธิภาพของบุคลากรในโรงแรม : กรณีศึกษาเกาะเต่า และเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี กฤกฤตพร ทองสุข
2560การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของผู้บริโภค ในอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานีสุณีย์ ล่องประเสริฐ; อรุษ คงรุ่งโชค; อภิญญา ศรีอักษร
2560ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารโซ่อุทานกับความสามารถในการให้บริการ ของผู้ประกอบการลานเทปาล์มน้ำมันในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานีวรรณวิชณีย์ ทองอินทราช; ธนายุ ภู่วิทยาธร; เจริญพงศ์ อินทรมณี
2560ความสัมพันธ์ระหว่างภาพลักษณ์ คุณภาพบริการ กับความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการ ธนาคารออมสินในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานีธนายุ ภู่วิทยาธร; นิตย์ หทัยวสีวงศ์ สุขศรี; ดรุณี วัชนะ
2560ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการให้บริการกับภาพลักษณ์ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานีนิตย์ หทัยวสีวงศ์สุขศรี; ธนายุ ภู่วิทยาธร; ชนัญชิดา ศรีสุดา
2560ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการทรัพยากรมนุษย์กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ของพนักงานในศูนย์กระจายสินค้า จังหวัดสุราษฎร์ธานีวรรณวิชณีย์ ทองอินทราช; ธนายุ ภู่วิทยาธร; วิภาณี ทองคำ
2560ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาด ภาพลักษณ์ตราสินค้า กับความจงรักภักดีของผู้ใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนในจังหวัดสุราษฎร์ธานีนิตย์ หทัยวสีวงศ์ สุขศรี; ธนายุ ภู่วิทยาธร; สุธาสินี จันทร์แจ่มใส
2560ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเต็มใจจ่ายสำหรับการใช้บริการโรงแรมสีเขียว ในอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานีธนายุ ภู่วิทยาธร; นิตย์ หทัยวสีวงศ์ สุขศรี; โสรธัส ปุ่นสุวรรณ
2560ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการให้บริการ การสร้างคุณค่าตราสินค้า กับความจงรักภักดีต่อตราสินค้าของร้านกาแฟแฟรนไชส์ ในอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานีดร.ธนายุ ภู่วิทยาธร; อลงกรณ์ รักษาพราหมณ์
2558การรับรู้สื่อโฆษณา คุณค่าตราสินค้า และการตัดสินใจซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค ของผู้บริโภคในจังหวัดสุราษฎร์ธานีสิญาธร ขุนอ่อน; นิตย์ หทัยวสีวงศ์ สุขศรี; อรัญญา แสงทอง
2558การรับรู้คุณค่าและจรรยาบรรณของสำนักงานบัญชีที่มีผลต่อความจงรักภักดี ของผู้ประกอบธุรกิจในอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานีพวงเพ็ญ ชูรินทร์; สิญาธร ขุนอ่อน; วารุณี วัชรสวัสดิ์
2558ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการพัฒนาทุนมนุษย์ของบุคลากรสายวิชาการ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีพิชญาฏา พิมพ์สิงห์
2558พฤติกรรมการเลือกใช้บริการสปาของนักท่องเที่ยว ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีสุณีย์ ล่องประเสริฐ; นันทวรรณ ช่างคิด; อรทัย จันทโร
2557การให้บริการของเทศบาลนครเกาะสมุย อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานีนิตย์ หทัยวสีวงศ์ สุขศรี; หยาดพิรุณ ใจซื่อ
Collection's Items (Sorted by วันที่ป้อนข้อมูล in เรียงลำดับจากหลังมาหน้า order): 1 to 18 of 18