กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/210
ชื่อเรื่อง: ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาด ภาพลักษณ์ตราสินค้า กับความจงรักภักดีของผู้ใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ชื่อเรื่องอื่นๆ: THE RELATIONSHIP BETWEEN MARKETING MIX, BRAND IMAGE AND LOYALTY OF SMARTPHONE CUSTOMERS IN SURAT THANI PROVINCE
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: นิตย์ หทัยวสีวงศ์ สุขศรี
ธนายุ ภู่วิทยาธร
สุธาสินี จันทร์แจ่มใส
คำสำคัญ: ความจงรักภักดี
สมาร์ทโฟน
ภาพลักษณ์
ตราสินค้า
ความสัมพันธ์
วันที่เผยแพร่: 2560
สำนักพิมพ์: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ; มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
บทคัดย่อ: การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาด ภาพลักษณ์ตราสินค้า ความจงรักภักดีของผู้ใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี และความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสม ทางการตลาด ภาพลักษณ์ตราสินค้า กับความจงรักภักดีของผู้ใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนในจังหวัด สุราษฎร์ธานี เครื่องมือการศึกษาครั้งนี้ คือแบบสอบถาม โดยด้านส่วนประสมทางการตลาด มีค่าความ เชื่อมั่นเท่ากับ 0.82 ด้านภาพลักษณ์ตราสินค้า มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.80 และด้านความจงรักภักดี ในตราสินค้า มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.80 เก็บข้อมูลจากผู้ใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 385 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบสเปียร์แมน
รายละเอียด: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
URI: http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/210
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Business Administration: Theses

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
FullText.pdf917.05 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น