กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/212
ชื่อเรื่อง: ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการให้บริการกับภาพลักษณ์ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี
ชื่อเรื่องอื่นๆ: THE RELATIONSHIPS BETWEEN SERVICE QUALITY AND ORGANIZATIONAL IMAGE OF SURATTHANI AIRPORT
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: นิตย์ หทัยวสีวงศ์สุขศรี
ธนายุ ภู่วิทยาธร
ชนัญชิดา ศรีสุดา
คำสำคัญ: ความสัมพันธ์
การให้บริการ
ท่าอากาศยาน
วันที่เผยแพร่: 2560
สำนักพิมพ์: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ; มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
บทคัดย่อ: การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับคุณภาพการให้บริการ ระดับภาพลักษณ์ เปรียบเทียบภาพลักษณ์ของท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล และความสัมพันธ์ ระหว่างคุณภาพการให้บริการกับภาพลักษณ์ของท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี เก็บรวบรวมข้อมูล จากผู้ใช้บริการท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี จำนวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม ที่มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.96 วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใช้สถิติทดสอบค่าที ค่าเอฟ ค่าความแปรปรวนทางเดียว และค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์แบบสเปียร์แมน
รายละเอียด: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
URI: http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/212
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Business Administration: Theses

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
FullText.pdf901.5 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น