กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/214
ชื่อเรื่อง: ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารโซ่อุทานกับความสามารถในการให้บริการ ของผู้ประกอบการลานเทปาล์มน้ำมันในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ชื่อเรื่องอื่นๆ: THE RELATIONSHIP BETWEEN SUPPLY CHAIN ADMINISTRATION AND SERVICE CAPABILITY OF PALM OIL PURCHASING BUSINESS AT SURAT THANI PROVINCE
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: วรรณวิชณีย์ ทองอินทราช
ธนายุ ภู่วิทยาธร
เจริญพงศ์ อินทรมณี
คำสำคัญ: ความสัมพันธ์
อุปทาน
ผู้ประกอบการ
ปาล์มน้ำมัน
วันที่เผยแพร่: 2560
สำนักพิมพ์: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ; มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
บทคัดย่อ: การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการบริหารความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารโซ่ อุปทานกับความสามารถในการให้บริการกิจการลานเทปาล์มน้ำมันในเขตจังหวัดสุราษฏร์ธานี กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ประกอบการลานเทในจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 300 คน ใช้แบบสอบถามเป็น เครื่องมือในการวิจัย โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อย ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทำการ ทดสอบสมมติฐานโดยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบสเปียร์แมน
รายละเอียด: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
URI: http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/214
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Business Administration: Theses

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
FullText.pdf755.72 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น