กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/146
ชื่อเรื่อง: การรับรู้คุณค่าและจรรยาบรรณของสำนักงานบัญชีที่มีผลต่อความจงรักภักดี ของผู้ประกอบธุรกิจในอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ชื่อเรื่องอื่นๆ: RECOGNITION ON VALUE AND ETHICS OF ACCOUNTING OFFICE THAT AFFECTING THE LOYALTY TOWARDS THE ENTREPRENEURS IN KOH SAMUI DISTRICT, SURAT THANI PROVINCE
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: พวงเพ็ญ ชูรินทร์
สิญาธร ขุนอ่อน
วารุณี วัชรสวัสดิ์
คำสำคัญ: ผู้ประกอบธุรกิจ
เกาะสมุย
จรรยาบรรณ
ความจงรักภักดี
วันที่เผยแพร่: 2558
สำนักพิมพ์: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ;มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
บทคัดย่อ: การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาระดับการรับรู้คุณค่าของสำนักงานบัญชีที่ส่งมอบให้ ผู้ประกอบธุรกิจ ระดับจรรยาบรรณของสำนักงานบัญชีตามความคิดเห็นของผู้ประกอบธุรกิจ ระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการของสำนักงานบัญชีของผู้ประกอบธุรกิจ ระดับความจงรักภักดีต่อสำนักงานบัญชีของผู้ประกอบธุรกิจในอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี และความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้คุณค่าที่ส่งมอบให้ผู้ประกอบธุรกิจ จรรยาบรรณของสำนักงานบัญชีและความพึงพอใจในการให้บริการ ต่อความจงรักภักดีของผู้ประกอบธุรกิจในอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามกับผู้ประกอบธุรกิจที่ใช้บริการสำนักงานบัญชีในอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 120 คน ได้ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.99 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบ ได้แก่ การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ
URI: http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/146
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Business Administration: Theses

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Cover.pdf2.31 MBAdobe PDFดู/เปิด
Ch-01.pdf1.82 MBAdobe PDFดู/เปิด
Ch-02.pdf6.72 MBAdobe PDFดู/เปิด
Ch-03.pdf1.08 MBAdobe PDFดู/เปิด
Ch-04.pdf3.16 MBAdobe PDFดู/เปิด
Ch-05.pdf776.35 kBAdobe PDFดู/เปิด
Bib.pdf7.7 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น