กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/667
ชื่อเรื่อง: ประสิทธิภาพของบุคลากรในโรงแรม : กรณีศึกษาเกาะเต่า และเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี กฤ
ชื่อเรื่องอื่นๆ: EFFICIENCY OF HOTEL PERSONNEL: A CASE STUDY OF KOH TAO AND KOH SAMUI, SURAT THANI KRITTAPHON THONGSUK
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: กฤตพร ทองสุข
คำสำคัญ: บุคลากรในโรงแรม
วันที่เผยแพร่: 2561
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
บทคัดย่อ: การวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาถึงประสิทธิภาพของบุคลากรในโรงแรมเกาะเต่าและเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นเกาะที่สถานการณ์การท่องเที่ยว มีแนวโน้มการขยายตัวในทิศทางบวก อย่างสม่ำเสมอเพราะเป็นจุดหมายปลายทางสำคัญของกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทั้งตะวันตก และตะวันออก ธุรกิจโรงแรมในเกาะเต่าและเกาะสมุยจึงต้องให้ความสำคัญกับแขกผู้เข้าพัก โดยการปรับปรุงและพัฒนาศักยภาพการให้บริการของบุคลากรเพื่อให้ผู้ใช้บริการกลับมาใช้บริการอีก อันจะก่อให้เกิดความจงรักภักดีต่อโรงแรมในที่สุด ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา องค์ประกอบตัวแปรประสิทธิภาพของบุคลากร ระดับประสิทธิภาพของบุคลากรผู้ให้บริการในโรงแรม เกาะเต่าและเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ศึกษาระดับความจงรักภักดีของแขกผู้เข้าพักโรงแรม ในเกาะเต่าและเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพ ของบุคลากรกับความจงรักภักดีของแขกผู้เข้าพักโรงแรมในเกาะเต่าและเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ ผู้ใช้บริการโรงแรมในเกาะเต่า และเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 385 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม ที่มีค่าความเชื่อมั่นด้านประสิทธิภาพ ของบุคลากร 0.83 และแบบสอบถามจงรักภักดีของแขกผู้เข้าพัก มีค่าความเชื่อมั่น 0.92 วิเคราะห์ข้อมูล โดยหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ การวิเคราะห์องค์ประกอบ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน ผลการวิจัยพบว่า องค์ประกอบตัวแปรประสิทธิภาพของบุคลากร จัดได้เป็น 2 องค์ประกอบ ได้แก่ ด้านการให้บริการ และด้านจิตวิทยาบริการ ระดับประสิทธิภาพของบุคลากร โดยรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด ระดับความจงรักภักดีของแขกผู้เข้าพัก โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และผลการวิเคราะห์
URI: http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/667
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Business Administration: Theses

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
cover.pdf304.15 kBAdobe PDFดู/เปิด
abstract.pdf603.9 kBAdobe PDFดู/เปิด
content.pdf752.09 kBAdobe PDFดู/เปิด
chapter 3.pdf933.63 kBAdobe PDFดู/เปิด
chapter 4.pdf2.12 MBAdobe PDFดู/เปิด
chapter 5.pdf938.01 kBAdobe PDFดู/เปิด
chapter 1.pdf776.8 kBAdobe PDFดู/เปิด
chapter 2.pdf7.51 MBAdobe PDFดู/เปิด
appendix 3.pdf629.21 kBAdobe PDFดู/เปิด
appendix 4.pdf159.83 kBAdobe PDFดู/เปิด
appendix 5.pdf309.06 kBAdobe PDFดู/เปิด
appendix 6.pdf450.56 kBAdobe PDFดู/เปิด
appendix 1.pdf1.65 MBAdobe PDFดู/เปิด
appendix 2.pdf460.04 kBAdobe PDFดู/เปิด
referrnce.pdf1.23 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น