กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/160
ชื่อเรื่อง: การพัฒนาคู่มือพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง
ชื่อเรื่องอื่นๆ: DEVELOPMENT OF ENGLISH READING SKILL HANDBOOK FOR TEACHERS IN SCHOOLS UNDER RANONG PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สมคิด นาคขวัญ
สุพรรณริกา วัฒน์บุณย์
กฤช วีระพลพล แก้วกลาง
คำสำคัญ: ทักษะการอ่าน
ครู
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
วันที่เผยแพร่: 2558
สำนักพิมพ์: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ; มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
บทคัดย่อ: การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการในการใช้คู่มือ การสร้างคู่มือพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับครู ศึกษาผลสัมฤทธิ์และความพึงพอใจของครูต่อคู่มือพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับครู เก็บรวบรวมข้อมูลจากครูกลุ่มตัวอย่างจำนวน 30 คน ในอำเภอเมืองระนองสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง เครื่องมือในการวิจัยประกอบด้วย คู่มือพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ แบบทดสอบ และแบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเพื่อการทดสอบ ได้แก่ การทดสอบ ค่าที ผลการวิจัยพบว่า ความต้องการการใช้คู่มืออยู่ในระดับมากที่สุดคู่มือพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับครูมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 มีผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านหลังการใช้คู่มือ สูงกว่าก่อนการใช้คู่มืออย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ความพึงพอใจที่มีต่อคู่มืออยู่ในระดับมาก
URI: http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/160
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Education Administration: Theses

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Cover.pdf1.45 MBAdobe PDFดู/เปิด
Ch-01.pdf1.33 MBAdobe PDFดู/เปิด
Ch-02.pdf5.94 MBAdobe PDFดู/เปิด
Ch-03.pdf1.23 MBAdobe PDFดู/เปิด
Ch-04.pdf907.48 kBAdobe PDFดู/เปิด
Ch-05.pdf905.76 kBAdobe PDFดู/เปิด
Bib.pdf7.4 MBAdobe PDFดู/เปิด
Appendix-1.pdf30.88 MBAdobe PDFดู/เปิด
Appendix-2.pdf19.97 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น