กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/148
ชื่อเรื่อง: ผลของการประยุกต์วงจรเดมมิ่งเพื่อสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว อย่างน้อย 3 เดือน ในหญิงตั้งครรภ์ โรงพยาบาลบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ชื่อเรื่องอื่นๆ: THE EFFECT OF THE DEMING CYCLE APPLICATION TO SUPPORT 3 MONTHS EXCLUSIVE BREASTFEEDING IN PREGNANCY WOMAN, BANNASAN HOSPITAL SURATTHANI PROVINCE
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: พัชรี หลุ่งหม่าน
อัจริยา วัชราวิวัฒน์
สายใจ ศิลปพรหมมาศ
คำสำคัญ: Deming
นมแม่
ตั้งครรภ์
วันที่เผยแพร่: 2558
สำนักพิมพ์: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ;มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
บทคัดย่อ: การศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบความรู้และพฤติกรรมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของหญิงตั้งครรภ์ ในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมและ 2) เพื่อเปรียบเทียบความรู้การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของหญิงตั้งครรภ์ในกลุ่มทดลองก่อนและหลังการใช้วงจรเดมมิ่ง วิธีการศึกษาเป็นการวิจัยกึ่งทดลอง กลุ่มตัวอย่างเป็นหญิงตั้งครรภ์ที่มารับบริการในโรงพยาบาลบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 52 ราย ที่ได้จากการสุ่มอย่างง่าย แล้วจับฉลากเข้ากลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุมกลุ่มละ 26 ราย กลุ่มทดลองได้ใช้วงจรเดมมิ่งเพื่อสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ส่วนกลุ่มควบคุมได้รับการดูแลตามปกติของโรงพยาบาล เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วยแบบสอบถามข้อมูลทั่วไป และแบบสอบถามความรู้ และพฤติกรรมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนาและสถิติทดสอบ Independent t-test และ Pair t-test
URI: http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/148
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Public Health: Theses

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Cover.pdf1.76 MBAdobe PDFดู/เปิด
Ch-01.pdf954.49 kBAdobe PDFดู/เปิด
Ch-02.pdf6.42 MBAdobe PDFดู/เปิด
Ch-03.pdf926.94 kBAdobe PDFดู/เปิด
Ch-04.pdf1.6 MBAdobe PDFดู/เปิด
Ch-05.pdf779.98 kBAdobe PDFดู/เปิด
Bib.pdf7.86 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น