Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


ผลลัพธ์ 11-20 จากทั้งหมด 61
จำนวนรายการที่ค้นพบ:
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2558การมีส่วนร่วมของครูในการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2โสภณ เพ็ชรพวง; สถาพร สังข์ขาวสุทธิรักษ์; เชิดพงศ์ ราชสมบัติ
2558ผลของการใช้กระบวนการกลุ่มต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพและภาวะสุขภาพ ของกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน ในตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานีกุลชลี ตันติรัตนวงศ์; รุ่งนภา จันทรา; นฤมล สุขศรี
กุม-2559การสรรหาและคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์ ในองค์การภาครัฐยุคใหม่กิตติ มิลำเอียง
2557การศึกษาการจัดการการท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลช้างขวา อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานีเตชธรรม สังข์คร; นินธนา เอี่ยมสะอาด; นลวัชร์ ขุนลา
2559พฤติกรรมการป้องกันตนเองจากการตกเป็นเหยื่อ อาชญากรรมทางเพศของนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษา ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีอภิรญา นิจจันพันธ์ศรี
2558การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่องโลมาสีชมพูในอ่าวขนอม สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 1จิตเกษม หลำสะอาด; สุรพล เนาวรัตน์; กิติศักดิ์ หมอกแก้ว
2558พัฒนารูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยของนักเรียนโรงเรียนวัดเทพนิมิตร ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ตสุนทร พูนเอียด; ภมรรัตน์ สุธรรม; ทวีวัฒน์ คงวุ่น
2558ศักยภาพของแกนนำผู้สูงอายุในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ กรณีศึกษาชมรมผู้สูงอายุ ใต้ร่มบุญ ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานีกุลชลี ตันติรัตนวงศ์; สาโรจน์ เพชรมณี; พิมพ์ปวีณ์ มณีรัตน์
2558การศึกษาสภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานในโรงเรียน ระดับประถมศึกษาอำเภอพนม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2ชูศักดิ์ เอกเพชร; ศิรวัฒน์ เฮงชัยโย; ไพฑูรย์ จันทร์ชุม
2557รูปแบบการวางแผนทางการเงินเพื่อการออมของผู้สูงอายุในจังหวัดสุราษฎร์ธานีภวิษณ์ณัฏฐ์ เวชวิฐาน; หรรษา เฉลิมพิพัฒน์; วัฎนา ทองมณี