กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/136
ชื่อเรื่อง: การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมพื้นฐานของนักเรียน ระดับประถมศึกษาในอำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ชื่อเรื่องอื่นๆ: DEVELOPMENT OF A TRAINING CURRICULUM FOR ENHANCING FUNDAMENTAL ETHICS OF PRATHOMSUKSA STUDENTS IN BAN NA DOEM DISTRICT, SURAT THANI PROVINCE
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ชูศักดิ์ เอกเพชร
สถาพร สังข์ขาวสุทธิรักษ์
เบญจพร บุญหรอ
คำสำคัญ: หลักสูตรฝึกอบรม
การฝึกอบรม
วันที่เผยแพร่: 2558
สำนักพิมพ์: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ;มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
บทคัดย่อ: การวิจัยครั้งมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับการปฏิบัติตามคุณธรรมพื้นฐานและความต้องการในการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมพื้นฐานของนักเรียนระดับประถมศึกษาในอำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อทดลองใช้และประเมินหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมพื้นฐานของนักเรียนระดับประถมศึกษาในอำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี เก็บรวบรวมข้อมูลจากนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 138 คน และผู้เข้าอบรมจำนวน 40 คน โดยมีวิธีดำเนินการ 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาระดับการปฏิบัติตามคุณธรรมพื้นฐานและความต้องการฝึกอบรม ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใช้และประเมินหลักสูตรฝึกอบรม โดยใช้แบบสอบถาม มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.83 แบบประเมินคุณภาพหลักสูตรฝึกอบรม แบบทดสอบวัดความรู้มีค่าความยากระหว่าง 0.30 - 0.77 แบบสอบถามประเมินเจตคติ แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติพื้นฐานได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติในการทดสอบได้แก่ สถิติทดสอบค่าที ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีการปฏิบัติตามคุณธรรมพื้นฐานอยู่ในระดับปานกลาง และ มีความต้องการฝึกอบรมอยู่ในระดับมาก ผลการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมพื้นฐานของนักเรียนระดับประถมศึกษาในอำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า หลักสูตรฝึกอบรมมีความสอดคล้องเหมาะสม ผลการทดลองใช้และประเมินผลหลักสูตรฝึกอบรม พบว่า หลังการฝึกอบรมผู้เข้าฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจและเจตคติสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการฝึกอบรมอยู่ในระดับมาก
URI: http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/136
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Education Administration: Theses

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Cover.pdf1.64 MBAdobe PDFดู/เปิด
Ch-01.pdf1.22 MBAdobe PDFดู/เปิด
Ch-02.pdf6.09 MBAdobe PDFดู/เปิด
Ch-03.pdf1.41 MBAdobe PDFดู/เปิด
Ch-04.pdf1.67 MBAdobe PDFดู/เปิด
Ch-05.pdf1.08 MBAdobe PDFดู/เปิด
Bibliography.pdf28.98 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น