กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/158
ชื่อเรื่อง: พฤติกรรมผู้นำของผู้บริหารที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการบริหารจัดการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3
ชื่อเรื่องอื่นๆ: LEADERSHIP BEHAVIOR OF ADMINISTRATORS THAT AFFECT SUCCESS IN MANAGEMENT EDUCATION SCHOOL UNDER SURATTHANI PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 3
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: บรรจง เจริญสุข
วรรณะ บรรจง
สลิลรัตน์ ด้วงทองกุล
คำสำคัญ: ผู้บริหาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
พฤติกรรม
วันที่เผยแพร่: 2558
สำนักพิมพ์: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ; มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
บทคัดย่อ: การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมผู้นำของผู้บริหาร ความสำเร็จในการบริหารจัดการสถานศึกษา เปรียบเทียบความสำเร็จในการบริหารจัดการสถานศึกษา จำแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล และความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผู้นำของผู้บริหารกับความสำเร็จในการบริหารจัดการสถานศึกษา รวมทั้งหาตัวทำนายและอำนาจที่สำคัญของพฤติกรรมผู้นำของผู้บริหารกับความสำเร็จในการบริหารจัดการสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฏร์ธานี เขต 3 โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากครูผู้สอน จำนวน 307 คน ใช้แบบสอบถาม 2 ส่วน คือ พฤติกรรมผู้นำของผู้บริหาร และความสำเร็จในการบริหารจัดการสถานศึกษา ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .986 และ .985 ตามลำดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และ การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ
URI: http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/158
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Education Administration: Theses

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Cover.pdf2.03 MBAdobe PDFดู/เปิด
Ch-01.pdf1.62 MBAdobe PDFดู/เปิด
Ch-02.pdf8.49 MBAdobe PDFดู/เปิด
Ch-03.pdf614.19 kBAdobe PDFดู/เปิด
Ch-04.pdf3.79 MBAdobe PDFดู/เปิด
Ch-05.pdf1.19 MBAdobe PDFดู/เปิด
Bib.pdf6.04 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น