กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/161
ชื่อเรื่อง: การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสถานศึกษาสังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ในอำเภอเกาะสมุย
ชื่อเรื่องอื่นๆ: THE PARTICIPATIONS OF COMMITTEE OF THE BASIC EDUCATIONAL INSTITUTIONS UNDER THE SURAT THANI PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 1 IN AMPHUR KOH SAMUI
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ชูศักดิ์ เอกเพชร
พรศักดิ์ อาษาสุจริต
จามจุรี อ่อนเย็น
คำสำคัญ: สถานศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
วันที่เผยแพร่: 2558
สำนักพิมพ์: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ; มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
บทคัดย่อ: การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา และเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ในอำเภอเกาะสมุย เก็บรวบรวมข้อมูลจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน163 โดยใช้แบบสอบถามความเชื่อมั่น 0.94 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบ ได้แก่ สถิติทดสอบที และการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว ผลการวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสถานศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการบริหารงานวิชาการ และด้านการบริหารงานบุคคลอยู่ในระดับมาก ส่วนด้านการบริหารงานงบประมาณ และด้านการบริหารงานทั่วไปอยู่ในระดับปานกลางผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ไม่แตกต่างกัน
URI: http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/161
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Education Administration: Theses

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Cover.pdf1.45 MBAdobe PDFดู/เปิด
Ch-01.pdf1.33 MBAdobe PDFดู/เปิด
Ch-02.pdf9.96 MBAdobe PDFดู/เปิด
Ch-03.pdf612.38 kBAdobe PDFดู/เปิด
Ch-04.pdf1.48 MBAdobe PDFดู/เปิด
Ch-05.pdf1.77 MBAdobe PDFดู/เปิด
Bib.pdf4.46 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น