กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/644
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.advisorชูศักดิ์ เอกเพชร-
dc.contributor.advisorสมคิด นาคขวัญ-
dc.contributor.authorวัฒนชัย บุญสนองen_US
dc.date.accessioned2019-06-18T03:50:12Z-
dc.date.available2019-06-18T03:50:12Z-
dc.date.issued2561-
dc.identifier.urihttp://ir.sru.ac.th/handle/123456789/644-
dc.description.abstractในปัจจุบันระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 มีการใช้งานเพื่อใช้ติดต่อสื่อสาร แลกเปลี่ยนข้อมูลและค้นหาข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตอยู่ในวงจำกัดไม่ครอบคลุมเพียงพอทั้งสำนักงาน และในกลุ่มต่าง ๆ ยังไม่สามารถใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศได้ จึงทำให้ได้ข้อมูลสารสนเทศและการทำงานไม่มีประสิทธิภาพ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อศึกษาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน ตามการรับรู้ของครู เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทของผู้บริหารกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอนตามการรับรู้ของครู และเพื่อศึกษาบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน ตามการรับรู้ของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ประชากร ได้แก่ ครูผู้สอน จำนวน 1,224 คน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูผู้สอน จำนวน 360 คน โดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามที่มีความเชื่อมั่น 0.98 วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันและการถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่า บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา โดยรวมและรายด้านผู้บริหารมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เรียงลำดับดังนี้ ด้านการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการนิเทศ กำกับ ติดตาม ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน และด้านการสนับสนุนด้านทรัพยากรการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอนของครู มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอนของครู โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงลำดับดังนี้ ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดเก็บข้อมูลการจัดการเรียนการสอน ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศศึกษาคว้าข้อมูลการจัดการเรียนการสอน ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นสื่อการจัดการเรียน การสอน และด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสร้างสื่อการจัดการเรียนการสอนความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทของผู้บริหารกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน ตามการรับรู้ของครู โดยรวมมีความสัมพันธ์ระดับค่อนข้างสูง (r = 0.773) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาที่มีผลต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน ตามการรับรู้ของครู สามารถพยากรณ์การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอนของครู ร้อยละ 60 ดังนั้น ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องควรกำหนดนโยบายในการพัฒนาผู้บริหารและครูผู้รับผิดชอบในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผล การบริหารเทคโนโลยีในสถานศึกษา เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนen_US
dc.language.isothen_US
dc.publisherมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีen_US
dc.subjectบทบาทของผู้บริหารen_US
dc.subjectเทคโนโลยีสารสนเทศen_US
dc.subjectการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอนen_US
dc.titleบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการจัดการเรียนการสอน ตามการรับรู้ของครู สังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2en_US
dc.title.alternativeTHE ROLES OF SCHOOL ADMINISTRATORS THAT AFFECTS THE USE OF INFORMATION TECHNOLOGY FOR INSTRUCTIONAL AS PERCEIVED BY THE TEACHERS UNDER CHUMPHON PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 2en_US
dc.typeThesisen_US
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Education Administration: Thesesรายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น