Business Administration: Term Paper : [6] หน้าแรกของกลุ่มข้อมูล

Browse
สมัครเป็นสมาชิกกลุ่มข้อมูลนี้เพื่อรับข่าวสารข้อมูลใหม่ทางอีเมลรายวัน RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by วันที่ป้อนข้อมูล in เรียงลำดับจากหลังมาหน้า order): 1 to 6 of 6
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2561การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค การบริหารส วนตำบลพลูเถื่อน ตำบลพลูเถื่อน อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร ธานี พิมพิมพ ชนก ทับแก'ว
2560การรับรู้ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของพนักงานธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานีพวงเพ็ญ ชูรินทร์; ชฎารัตน์ ฤทธิรุตม์
2560สภาพการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของ บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน) จังหวัดสุราษฎร์ธานีสุณีย์ ล่องประเสริฐ; ดวงกมล ยืนยง
2560คุณภาพบริการของการส่งเสริมการขายในการใช้ The One Card ของห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สุราษฎร์ธานีพิมพ์แพร พุทธิชีวิน; อรุษ คงรุ่งโชค; นิภาวดี ขันทอง
2560ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการให้บริการกับความจงรักภักดีของลูกค้า ร้านสมุยโฟโต้ อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานีธนายุ ภู่วิทยาธร; วัชรินทร์ เดชยอดยิ่ง
2560ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการบริการและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด กับการเลือกใช้เครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริโภคในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานีสุณีย์ ล่องประเสริฐ; วัลภา รักบำรุง
Collection's Items (Sorted by วันที่ป้อนข้อมูล in เรียงลำดับจากหลังมาหน้า order): 1 to 6 of 6