กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/217
ชื่อเรื่อง: ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการบริการและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด กับการเลือกใช้เครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริโภคในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ชื่อเรื่องอื่นๆ: THE RELATIONSHIP BETWEEN SERVICES QUALITY AND MARKETING MIX FACTORS AND THE USE OF A MOBILE PHONE NETWORK OF CUSTOMERS IN MUEANG, SURAT THANI
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สุณีย์ ล่องประเสริฐ
วัลภา รักบำรุง
คำสำคัญ: ความสัมพันธ์
การบริการ
โทรศัพท์เคลื่อน
ผู้บริโภค
วันที่เผยแพร่: 2560
สำนักพิมพ์: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ; มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
บทคัดย่อ: การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเลือกใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ ระดับคุณภาพ การให้บริการ ระดับความสำคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด และความสัมพันธ์ระหว่าง คุณภาพการให้บริการและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับการเลือกใช้เครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ของผู้บริโภคในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานีกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ คือ ประชาชนที่ใช้โทรศัพท์มือถือ ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป จำนวน 400 คน เก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้แบบสอบถามที่มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .926 สถิติพื้นฐานที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสถิติทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ค่าไคสแควร์
รายละเอียด: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
URI: http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/217
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Business Administration: Term Paper

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
FullText.pdf1.17 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น