กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/218
ชื่อเรื่อง: ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการให้บริการกับความจงรักภักดีของลูกค้า ร้านสมุยโฟโต้ อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ชื่อเรื่องอื่นๆ: THE RELATIONSHIPS BETWEEN SERVICE QUALITY AND CUSTOMER LOYALTY OF SAMUI PHOTO IN KO SAMUI, SURAT THANI
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ธนายุ ภู่วิทยาธร
วัชรินทร์ เดชยอดยิ่ง
คำสำคัญ: ความสัมพันธ์
คุณภาพการให้บริการ
ความจงรักภักดี
วันที่เผยแพร่: 2560
สำนักพิมพ์: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ; มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
บทคัดย่อ: การวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับคุณภาพการให้บริการ ความจงรักภักดี ของลูกค้า และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการให้บริการกับความจงรักภักดีของลูกค้า ร้านสมุยโฟโต้อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานีเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 385 คน โดยใช้แบบสอบถามที่มีค่าความเชื่อมั่นด้านคุณภาพการให้บริการเท่ากับ 0.945 และด้านความจงรักภักดี เท่ากับ 0.917 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและสหสัมพันธ์ของสเปียร์แมน
รายละเอียด: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
URI: http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/218
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Business Administration: Term Paper

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
FullText.pdf868.14 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น