กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/163
ชื่อเรื่อง: การพัฒนาคู่มือการนิเทศภายในโรงเรียนประถมศึกษาอำเภอดอนสัก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
ชื่อเรื่องอื่นๆ: THE DEVELOPMENT OF INTERNAL SUPERVISION MANUAL OF PRIMARY SCHOOL IN DONSAK DISTRICT UNDER SURATTHANI PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 1
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ชูศักดิ์ เอกเพชร
พรศักดิ์ อาษาสุจริต
บุญจันทร์ รุ่งฟ้า
คำสำคัญ: การนิเทศ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
วันที่เผยแพร่: 2558
สำนักพิมพ์: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ; มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
บทคัดย่อ: การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาการนิเทศ พัฒนาคู่มือและประเมินความเหมาะสมของคู่มือการนิเทศภายในโรงเรียนประถมศึกษาในอำเภอดอนสัก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้บริหาร จำนวน 20 คน ครูผู้สอน จำนวน 100 คน รวมจำนวน 120 คนซึ่งได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย โดยใช้แบบสอบถาม มีค่าความเชื่อมั่น 0.98 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า สภาพปัญหาการนิเทศภายในโรงเรียนประถมศึกษาอำเภอดอนสัก โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง เรียงลำดับคือ ด้านแนวทางการนิเทศภายในโรงเรียน รองลงมาคือ ด้านกิจกรรมการนิเทศภายในโรงเรียน ด้านเครื่องมือการนิเทศภายในโรงเรียน และด้านการประเมินผลการนิเทศภายในโรงเรียนมีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด ความเหมาะสมของคู่มือการนิเทศภายในโรงเรียนประถมศึกษาอำเภอดอนสัก โดยรวมมีความเหมาะสมในการนำไปใช้อยู่ในระดับมาก เรียงตามลำดับคือ ด้านการใช้ภาษา ด้านการออกแบบและด้านรูปเล่ม มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือการจัดเนื้อหา และด้านเนื้อหา มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด
URI: http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/163
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Education Administration: Theses

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Cover.pdf1.59 MBAdobe PDFดู/เปิด
Ch-01.pdf898.27 kBAdobe PDFดู/เปิด
Ch-02.pdf5.21 MBAdobe PDFดู/เปิด
Ch-03.pdf1.33 MBAdobe PDFดู/เปิด
Ch-04.pdf1.77 MBAdobe PDFดู/เปิด
Ch-05.pdf1.2 MBAdobe PDFดู/เปิด
Bib.pdf11.18 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น