กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/150
ชื่อเรื่อง: การศึกษาความต้องการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของผู้ปกครอง โรงเรียนสังกัดเทศบาลตำบลกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ชื่อเรื่องอื่นๆ: A STUDY OF PARTICIPATION NEED IN EDUCATIONAL MANAGEMENT OF THE PARENTS UNDER KANGANADIT MUNICIPALITTY SCHOOL, SURAT THANI PROVINCE
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ชูศักดิ์ เอกเพชร
พรศักดิ์ อาษาสุจริต
อัฒชฎาพร จุลสงค์
คำสำคัญ: ผู้ปกครอง
เทศบาลตำบล
การมีส่วนร่วม
วันที่เผยแพร่: 2558
สำนักพิมพ์: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ;มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
บทคัดย่อ: การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความต้องการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของผู้ปกครองโรงเรียนสังกัดเทศบาลตำบลกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เก็บรวบรวมข้อมูลจาก ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 255 คน โดยใช้แบบสอบถามมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.98 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบ ได้แก่ การทดสอบที และวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ผลการวิจัย พบว่าความต้องการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของผู้ปกครองโรงเรียนสังกัดเทศบาลตำบลกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงลำดับ จากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการวางแผน ด้านการตัดสินใจ ด้านการติดตามประเมินผล และด้านการประสานงาน ตามลำดับ ผลการเปรียบเทียบความต้องการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ของผู้ปกครองที่มีอายุ อาชีพ ระดับชั้นของนักเรียนในปกครอง และระดับการศึกษาต่างกัน ไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการประสานงานและด้านการติดตามประเมินผล แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
URI: http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/150
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Education Administration: Independent Study (IS)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Cover.pdf1.47 MBAdobe PDFดู/เปิด
Ch-01.pdf1.23 MBAdobe PDFดู/เปิด
Ch-02.pdf11.17 MBAdobe PDFดู/เปิด
Ch-03.pdf665.67 kBAdobe PDFดู/เปิด
Ch-04.pdf1.81 MBAdobe PDFดู/เปิด
Ch-05.pdf1.22 MBAdobe PDFดู/เปิด
Bib.pdf5.8 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น