กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/135
ชื่อเรื่อง: การพัฒนาชุดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่องชีวิตกับสิ่งแวดล้อม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อเรื่องอื่นๆ: DEVELOPMENT OF SCIENCE ACTIVITY MODULE ON SCIENCE PROJECT ON LIFE AND ENVIRONMENT FOR THE PRATOMSUKSA 6 STUDENTS
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: จิตเกษม หลำสะอาด
สุธน ช่วยเกิด
สุดารัตน์ ธีรพิสิฐ
คำสำคัญ: ชุดกิจกรรม
โครงงานวิทยาศาสตร์
วันที่เผยแพร่: 2558
สำนักพิมพ์: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ;มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
บทคัดย่อ: การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาชุดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่องชีวิตกับสิ่งแวดล้อม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 70/70 และค่าดัชนีประสิทธิผล 0.50 ขึ้นไป 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่สอนโดยใช้ชุดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ และการสอนโดยใช้วิธีปกติ เรื่องชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 3) เพื่อศึกษาจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนหลังจากที่ทดลองสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่องชีวิตกับสิ่งแวดล้อม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดธารน้ำฉา จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ได้ 2 ห้องเรียนจาก 3 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 70 คนและสุ่มอย่างง่ายอีกครั้งให้ได้กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 1) ชุดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่องชีวิตกับสิ่งแวดล้อมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องชีวิตกับสิ่งแวดล้อมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีค่าอำนาจจำแนก 0.24 - 0.48 มีค่าความยากง่าย 0.26 - 0.72 และมีค่าความเชื่อมั่นของข้อสอบเท่ากับ 0.89 3) แบบประเมินจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนหลังจากที่ทดลองสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.87 ผลการวิจัยพบว่า 1) ชุดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่องชีวิตกับสิ่งแวดล้อม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีประสิทธิภาพ 72.77/77.14 และค่าดัชนีประสิทธิผล 0.69 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่องชีวิตกับสิ่งแวดล้อม สูงกว่ากลุ่มที่เรียนด้วยวิธีปกติอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) นักเรียนมีจิตวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับ มาก
URI: http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/135
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Science Education: Theses

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Cover.pdf2.88 MBAdobe PDFดู/เปิด
Ch-01.pdf776.21 kBAdobe PDFดู/เปิด
Ch-02.pdf4.46 MBAdobe PDFดู/เปิด
Ch-03.pdf1.25 MBAdobe PDFดู/เปิด
Ch-04.pdf809.96 kBAdobe PDFดู/เปิด
Ch-05.pdf628.57 kBAdobe PDFดู/เปิด
Bibliography.pdf12.74 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น