Science Education: Theses : [7] หน้าแรกของกลุ่มข้อมูล

Browse
สมัครเป็นสมาชิกกลุ่มข้อมูลนี้เพื่อรับข่าวสารข้อมูลใหม่ทางอีเมลรายวัน RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by วันที่ป้อนข้อมูล in เรียงลำดับจากหลังมาหน้า order): 1 to 7 of 7
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2560การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบการสืบเสาะหาความรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง พืชใกล้ตัวเรา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4สวนีย์ ศรเกษตริน
2560การพัฒนาผลสัมฤทธิ์และความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่องพืช โดยใช้ชุดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E)รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย เครือหงษ์; สุนันทา รอดเกิด
2560การพัฒนาชุดการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2ดร.พัชรี หลุ่งหม่าน; สิรินทรา อภัยกุล
2560การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ระบบร่างกายมนุษย์ โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์กับการสอนแบบปกติ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2ธงชัย เครือหงษ์; รุจิรา ภูมิไชยา
2560การพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ เรื่องอาหารและสารเสพติด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2สุธน ช่วยเกิด; ศราวุธ เทพสุภา
2558การพัฒนาชุดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่องชีวิตกับสิ่งแวดล้อม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6จิตเกษม หลำสะอาด; สุธน ช่วยเกิด; สุดารัตน์ ธีรพิสิฐ
2558การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้ปัญหาวิชาฟิสิกส์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่องกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน โดยใช้ปัญหาเป็นฐานสุรพล เนาวรัตน์; กนกกานต์ ฐิติภรณ์พันธ์; สันติชูชัย ชำนาญ
Collection's Items (Sorted by วันที่ป้อนข้อมูล in เรียงลำดับจากหลังมาหน้า order): 1 to 7 of 7