กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/133
ชื่อเรื่อง: ประสิทธิผลการให้บริการสาธารณะ กรณีศึกษา การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ชื่อเรื่องอื่นๆ: EFFECTIVENESS OF PUBLIC SERVICES FROM PROVINCIAL WATERWORKS AUTHORITY, SURAT THANI BRANCH, MUANG DISTRICT, SURAT THANI PROVINCE AS THE CASE STUDY
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: วาสนา จาตุรัตน์
บรรเจิด เจริญเวช
อภิชาติ ถ้ำจันทร์
คำสำคัญ: บริการสาธารณะ
การประปา
วันที่เผยแพร่: 2558
สำนักพิมพ์: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ;มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
บทคัดย่อ: การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลการให้บริการสาธารณะและศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับประสิทธิผลการให้บริการสาธารณะ กรณีศึกษา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี เก็บข้อมูลจากประชาชนผู้ใช้บริการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี จำนวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถาม มีค่าความเชื่อมั่น 0.97 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบ ได้แก่ ค่าทดสอบที และการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบ ทางเดียว ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิผลการให้บริการสาธารณะของการประปาส่วนภูมิภาค ในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง เรียงลำดับดังนี้ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ด้านกระบวนการขั้นตอนในการให้บริการด้านสิ่งอำนวยความสะดวก และด้านความไว้วางใจของการบริการ ผลการเปรียบเทียบประสิทธิผลการให้บริการสาธารณะของประชาชนผู้ใช้บริการไม่ต่างกัน ข้อเสนอแนะควรปรับปรุงเรื่องแรงดันการไหลของน้ำประปา คุณภาพน้ำประปาและสถานที่จอดรถ เป็นต้น
URI: http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/133
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Public Administration: Theses

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Cover.pdf218.1 kBAdobe PDFดู/เปิด
Ch-01.pdf197.93 kBAdobe PDFดู/เปิด
Ch-02.pdf557.27 kBAdobe PDFดู/เปิด
Ch-03.pdf203.51 kBAdobe PDFดู/เปิด
Ch-04.pdf266.89 kBAdobe PDFดู/เปิด
Ch-05.pdf204.06 kBAdobe PDFดู/เปิด
Bibliography.pdf314.5 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น