Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


ผลลัพธ์ 21-30 จากทั้งหมด 61
จำนวนรายการที่ค้นพบ:
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2558การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้ชุดฝึกอ่านเรื่อง “The Wonderful ASEAN” ด้วยวิธีการสอนแบบ เค ดับเบิลยู แอล พลัส กับการสอนแบบปกติกนกกาญจน์ กิตติชาติเชาวลิต; ศิริรัตน์ ชูพันธ์ อรรถพลพิพัฒน์; สุภาวดี จันทร์เอียด
2559การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์น้ำในป่าต้นน้ำป่าน้ำราด ตำบลบ้านทำเนียบ อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานีธรรมรัตน์ วาจาสัตย์; สัญธิพร พุ่มคง; จิตเกษม หลำสะอาด; เนตรภา เหมทานนท์
2558การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริการสาธารณะ กรณีศึกษา เทศบาลตำบลพนม อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานีชูศักดิ์ เอกเพชร; ไมตรี อินเตรียะ; ธรรมนูญ ทองส่งโสม
2558การพัฒนาโปรแกรมการเรียนรู้แบบศูนย์การเรียน เรื่องโลมาสีชมพูในอ่าวขนอม สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาจิตเกษม หลำสะอาด; สุรพล เนาวรัตน์; พนิดา ซิบยก
2558การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืนของชุมชนบ้านถ้ำผึ้ง ตำบลต้นยวน อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานีวิศาล ศรีมหาวโร; สมคิด รัตนพันธ์; อังคณา ฤทธิกุล
2558การศึกษาปัญหาการจัดการเรียนร่วมสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ตามโครงสร้างซีท (SEAT Framework) ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคใต้ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร; พรศักดิ์ อาษาสุจริต; วรฤทัย นุริตมนต์
2558การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสถานศึกษาสังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ในอำเภอเกาะสมุยชูศักดิ์ เอกเพชร; พรศักดิ์ อาษาสุจริต; จามจุรี อ่อนเย็น
2558การพัฒนาคู่มือการนิเทศภายในแบบคู่สัญญาโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๓ สุราษฎร์ธานีชูศักดิ์ เอกเพชร; พรศักดิ์ อาษาสุจริต; จีรวรรณ สุวรรณสาม
2558การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทักษะการบริหารงานของผู้บริหารกับประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาชุมพร เขต 1บรรจง เจริญสุข; วรรณะ บรรจง; ธวัชชัย ทวนทอง
2558ผลของโปรแกรมเพิ่มสมรรถนะแห่งตนต่อการรับรู้ความสามารถของตนเอง ในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพรกุลชลี ตันติรัตนวงศ์; รุ่งนภา จันทรา; สุวินัย เลาวิลาศ