กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/147
ชื่อเรื่อง: การศึกษาการบริหารจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11
ชื่อเรื่องอื่นๆ: A STUDY OF QUALITY MANAGEMENT SYSTEM OF WORD CLASS STANDARD SCHOOL UNDER SECONDARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 11
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ชูศักดิ์ เอกเพชร
สถาพร สังข์ขาวสุทธิรักษ์
ศิวาภรณ์ เพ็ชรคงทอง
คำสำคัญ: การบริหารจัดการ
เขตพื้นที่การศึกษา
วันที่เผยแพร่: 2558
สำนักพิมพ์: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ;มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
บทคัดย่อ: การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการบริหารจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร และครูผู้สอน จำแนกตามประสบการณ์ปฏิบัติงาน วุฒิทางการศึกษา และขนาดของโรงเรียนที่สังกัด เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้บริหาร และครูผู้สอน จำนวน 259 คน โดยใช้แบบสอบถาม ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.93 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบ ได้แก่ สถิติทดสอบที และการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว ผลการวิจัยพบว่า การบริหารจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เรียงตามลำดับคือ ด้าน การนำองค์กร ด้านการมุ่งเน้นผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ด้านผลลัพธ์ ด้านการจัดการกระบวนการ ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร และด้านการวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ ผลการเปรียบเทียบการบริหารจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 พบว่า ผู้บริหาร และครูผู้สอนที่มี ประสบการณ์ปฏิบัติงาน วุฒิทางการศึกษา และขนาดของโรงเรียนที่สังกัด แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
URI: http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/147
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Education Administration: Theses

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Cover.pdf224.95 kBAdobe PDFดู/เปิด
Ch-01.pdf236.62 kBAdobe PDFดู/เปิด
Ch-02.pdf766.19 kBAdobe PDFดู/เปิด
Ch-03.pdf201.48 kBAdobe PDFดู/เปิด
Ch-04.pdf366.32 kBAdobe PDFดู/เปิด
Ch-05.pdf233.22 kBAdobe PDFดู/เปิด
Bib.pdf1.84 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น