กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/172
ชื่อเรื่อง: โครงการ ชีววิทยาเชิงประชากรของแมลงวันผลไม้และ แมลงเบียนในภาคใต้ของประเทศไทย
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Population biology of fruit flies and their parasitoids in southern Thailand
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ปัทมา สมศิลป์
ภควดี รักษ์ทอง
สังวรณ์ กิจทวี
คำสำคัญ: ชีววิทยา
แมลงวันผลไม้
แมลงเบียน
ภาคใต้
วันที่เผยแพร่: 2559
สำนักพิมพ์: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ; มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
บทคัดย่อ: This paper describes biodiversity of fruit flies in southern Thailand. The samples of fruit that traces the destruction of fruit flies was analyze for species. The results showed that 5 fruit fly species including Bactrocera dorsalis complexes, Bactrocera latifrons, Bactrocera cucurbitae, Bactrocera umbrosa and Bactrocera tau. The specificity of fruit flies and host was carried out and found B. dorsalis complexes in 11 family of host inclusing Myrtaceae, Caricaceae, Anacardiaceae, Combretaceae, Meliaceae, Moraceae, Osaceae, Oxalidaceae, Palmae, Rhamnaceae, and Rutaceae. B. cucurbitae was found in Leguminosae and Cucurbitaceae. B. latifrons, B. tau, and B. umbrosa were very specific to only one host family by found in Solanaceae, Cucurbitaceae and Moraceae, respectively. Three 3 species of parasitoid including Diachasmimorpha longicaudata, Psyttalia makii และ Fopius arisanus .
URI: http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/172
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Social Engagement: Research Reports

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
FullText.pdf18.85 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น