Social Engagement: Research Reports : [8] หน้าแรกของกลุ่มข้อมูล

Browse
สมัครเป็นสมาชิกกลุ่มข้อมูลนี้เพื่อรับข่าวสารข้อมูลใหม่ทางอีเมลรายวัน RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by วันที่ป้อนข้อมูล in เรียงลำดับจากหลังมาหน้า order): 1 to 8 of 8
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2559ความหลากหลายทางชีวภาพของเห็บจุลชีพก่อโรคและซิมไบออนต์ในเห็บในภาคใต้ของประเทศไทยภควดี รักษ์ทอง; อรุณี อหันทริก
2559โครงการ การส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและวัฒนธรรมในการอนุรักษ์ พันธุ์ข้าวพื้นเมือง : กรณีศึกษาพื้นที่จังหวัดสุราษฏร์ธานีพงศกร ศยามล
2555โครงการทิศทางยุทธศาสตร์ความมั่นคงและกำลังอำนาจแห่งชาติ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน : กรณีศึกษาคนไทยพลัดถิ่น จังหวัดชุมพรวิศาล ศรีมหาวโร
2558โครงการนวัตกรรมและชุดสาธิตอย่างง่ายสา หรับการพัฒนา ทักษะคิดทางวิทยาศาสตร์ผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ปริศนา รักบำรุง
2559โครงการ ชีววิทยาเชิงประชากรของแมลงวันผลไม้และ แมลงเบียนในภาคใต้ของประเทศไทยปัทมา สมศิลป์; ภควดี รักษ์ทอง; สังวรณ์ กิจทวี
2559การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์น้ำในป่าต้นน้ำป่าน้ำราด ตำบลบ้านทำเนียบ อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานีธรรมรัตน์ วาจาสัตย์; สัญธิพร พุ่มคง; จิตเกษม หลำสะอาด; เนตรภา เหมทานนท์
2557การศึกษาการจัดการการท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลช้างขวา อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานีเตชธรรม สังข์คร; นินธนา เอี่ยมสะอาด; นลวัชร์ ขุนลา
2558การสร้างชุดการสอน:การเรียนรู้ทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ เรื่องแรงและการเคลื่อนที่ จากสื่อการเล่นพื้นบ้าน ที่ออกแบบตามแนวคิดของภูมิปัญญาท้องถิ่นอุไรวรรณ มีเพียร; วิลาวัณย์ ทิพย์สุวรรณพร
Collection's Items (Sorted by วันที่ป้อนข้อมูล in เรียงลำดับจากหลังมาหน้า order): 1 to 8 of 8