กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/757
ชื่อเรื่อง: การศึกษาการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ชื่อเรื่องอื่นๆ: A STUDY OF THE IMPLEMENTATION OF SCHOOLS’ STUDENT CARE - TAKING SYSTEM UNDER SECONDARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 11 IN SURAT THANI PROVINCE
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: นัฎจรี เจริญสุข
โสภณ เพ็ชรพวง
พรศักดิ์ ผกากรอง
คำสำคัญ: ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
การดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา
วันที่เผยแพร่: 2562
สำนักพิมพ์: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
บทคัดย่อ: การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ของโรงเรียน และ 2) เปรียบเทียบการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามความคิดเห็น ของผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน จำแนกตามตำแหน่ง เพศ อายุราชการ และวุฒิการศึกษา ประชากร ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 85 คน และครูผู้สอน จำนวน 2,318 คน รวมจำนวน 2,403 คน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 70 คน และครูผู้สอน จำนวน 331 คน รวมจำนวน 401 คน ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม ค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.97 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบ ได้แก่ วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ผลการวิจัยพบว่า 1) การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน สังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยรวมและรายด้าน มีค่าเฉลี่ย การดำเนินงานอยู่ในระดับมาก เรียงลำดับดังนี้ การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล การคัดกรองนักเรียน การป้องกันและแก้ไขปัญหา การส่งเสริมพัฒนานักเรียน และ การส่งต่อนักเรียน 2) ผลการเปรียบเทียบ การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน จำแนกตามตำแหน่ง เพศ อายุราชการ พบว่าแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนจำแนกตามวุฒิการศึกษา พบว่าไม่แตกต่างกัน
URI: http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/757
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Education Administration: Independent Study (IS)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Cover.pdf39.88 kBAdobe PDFดู/เปิด
Abstract.pdf1.52 MBAdobe PDFดู/เปิด
Chapter-1.pdf1.07 MBAdobe PDFดู/เปิด
Chapter-2.pdf6.58 MBAdobe PDFดู/เปิด
Chapter-3.pdf805.34 kBAdobe PDFดู/เปิด
Chapter-4.pdf2.61 MBAdobe PDFดู/เปิด
Chapter-5.pdf1.82 MBAdobe PDFดู/เปิด
Referrance.pdf1.36 MBAdobe PDFดู/เปิด
Appendix.pdf7.84 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น