กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/143
ชื่อเรื่อง: ประสบการณ์ผู้ติดยาเสพติด 4 x 100 ของวัยรุ่นในตำบลแห่งหนึ่งของจังหวัดกระบี่
ชื่อเรื่องอื่นๆ: EXPERIENCE OF ADDICTION 4 x 100 THE TEENAGERS IN THE SUB DISTEICT OF KRABI PROVINCE
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ทวัช บุญแสง
ดาราวรรณ รองเมือง
สุไหวด๊า บุหลาด
คำสำคัญ: ยาเสพติด
ใบกระท่อม
วันที่เผยแพร่: 2558
สำนักพิมพ์: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ;มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
บทคัดย่อ: การศึกษาเชิงปรากฏการณ์วิทยานี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรยายและอธิบายประสบการณ์ ของวัยรุ่นที่เคยเสพยาเสพติดประเภท 4 x 100 มานาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี จำนวน 10 คน รวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก และการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม ระยะเวลาในการศึกษา 6 เดือน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา จากการศึกษาพบว่าวัยรุ่นมีประสบการณ์การเสพยาเสพติด 4 x 100 3 ด้าน คือ 1) การเข้าสู่กระบวนการเสพของวัยรุ่นที่ติดยาเสพติด 4 x 100 พบว่า ส่วนใหญ่วัยรุ่นเสพยาเสพติดชนิดอื่นมาก่อนได้แก่ สูบบุหรี่ สูบใบจากยาเส้น ยาบ้าและยาไอซ์ สาเหตุการเสพยาเสพติด 4 x 100 ของวัยรุ่น มาจากเพื่อนชวนให้ลองเสพ 2) วัยรุ่นที่ติดยาเสพติด 4 x 100 มีการผลิตและ การจัดหาส่วนผสม พบว่าวัยรุ่นนิยมใช้สูตรธรรมดาหรือสูตรทั่วไป ประกอบด้วย น้ำต้มใบกระท่อม ผสมยาแก้ไอ น้ำโค้ก ดื่มกับน้ำแข็ง มีการทดลองผสมสารตัวอื่นเช่น ยาแก้แพ้ ยาจุดกันยุง แต่ไม่ชอบรสชาติและกลิ่น กลัวอันตราย การจัดหาส่วนผสม โดยซื้อจากร้านค้าในหมู่บ้านและจากต่างหมู่บ้าน ต่างอำเภอและต่างจังหวัด และ 3) การรับรู้ประสิทธิภาพและผลเฉียบพลัน ทั้งด้านอาการและความรู้สึก จากการดื่ม 4 x 100 ของวัยรุ่นที่ติดยาเสพติด 4 x 100 พบว่า ผลของการเสพด้านบวกได้แก่ พึงพอใจในรสชาติ รู้สึกมึน เมา ทำให้สบายใจ สมองโล่งโปร่ง นอนหลับ กระปริกระเปรา ด้านลบจะพบในช่วงที่หยุดเสพ ได้แก่ รู้สึกอยากเสพ ฟุ้งซ่าน กระวนกระวายหงุดหงิด นอนไม่หลับ น้ำหนักลดลง ปวดเมื่อยตามตัว ตามกระดูก อ่อนเพลีย ไม่มีแรงทำงาน ผลกระทบด้านครอบครัวและสังคมรอบข้าง พบว่า รับรู้และยอมรับการที่วัยรุ่นที่ติดยาเสพติด
URI: http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/143
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Public Health: Theses

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Cover.pdf1.62 MBAdobe PDFดู/เปิด
Ch-01.pdf783.3 kBAdobe PDFดู/เปิด
Ch-02.pdf7.78 MBAdobe PDFดู/เปิด
Ch-03.pdf778.1 kBAdobe PDFดู/เปิด
Ch-04.pdf1.51 MBAdobe PDFดู/เปิด
Ch-05.pdf1.08 MBAdobe PDFดู/เปิด
Bib.pdf1.67 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น