Curriculum and Instruction: Theses : [19] หน้าแรกของกลุ่มข้อมูล

Browse
สมัครเป็นสมาชิกกลุ่มข้อมูลนี้เพื่อรับข่าวสารข้อมูลใหม่ทางอีเมลรายวัน RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by วันที่ป้อนข้อมูล in เรียงลำดับจากหลังมาหน้า order): 1 to 19 of 19
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2562การพัฒนาการคิดเชิงระบบโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานรายวิชาสังคมศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานีกฤษณี สงสวัสดิ์; มัทนียา พงศ์สุวรรณ; รักชนก โสอินทร์
2562ผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น ร่วมกับการใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ที่มีต่อทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านราษฎร์ประสานจิต อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานีกฤตกาล ชาร์ลีย์ ฑปภูผา; วัฒนา รัตนพรหม; นุรไอซา ดิง
2561การประเมินหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 โรงเรียนธิดาแม่พระสิริสวัสช์ ทองก้านเหลือง; วัฒนา รัตนพรหม; อมรรัตน์ ปรีชา
2561การส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาและการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนไชยาวิทยา โดยใช้วิธีการแบบเปิดวัฒนา รัตนพรหม; ธัญญา กาศรุณ; ศิริรัตน์ บัวชู
2561การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้เรื่อง เครื่องมือทางภูมิศาสตร์และการแบ่งเขตเวลาของโลก วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา โดยจัดการเรียนรู้แบบไตรสิกขาชาร์ลีย์ ฑปภูผา; สิริสวัสช์ ทองก้านเหลือง; มนัญญา เมฆสุข
2561ผลการจัดการเรียนรู้วิชานาฏศิลป์ไทย โดยใช้ทักษะปฏฺบัติของเดวีส์ เพื่อส่งเสริม ความกล้าแสดงออกของนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเกาะหมากน้อย จังหวัดพังงากฤตกาล ชาร์ลีย์ ฑปภูผา; กฤษณี สงสวัสดิ์; ปานทิพย์ ตุลพันธ์
2561ผลของโปรแกรมการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศและการตั้งครรภ์ ก่อนวัยอันควร โดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อป้องกันโรค ในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จังหวัดกระบี่กนกรัตณ์ ชลศิลป์; อรัญญา รักหาบ; จุติมาศ เม่งช่วย
2561การประเมินหลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนชุมชนวัดบางคู อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยใช้รูปแบบซิปป์สิริสวัสช์ ทองก้านเหลือง; กฤตกาล ชาร์ลีย์ ฑปภูผา; สาระภี สินธุ์ทอง
2561การประเมินหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาการตลาด ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีวัฒนา รัตนพรหม; สิริสวัสช์ ทองก้านเหลือง; ณัฏฐามณี พุทธกุลหิรัญเมธา
2561การพัฒนาเกณฑ์การประเมินวิชาภาษาไทย วรรณคดีวิจักษ์ สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยากฤตกาล ชาร์ลีย์ ฑปภูผา; วัฒนา รัตนพรหม; มนพร เหมทานนท์
2561การประเมินหลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 โรงเรียนวัดนอก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยใช้รูปแบบซิปวัฒนา รัตนพรหม; กฤษณี สงสวัสดิ์; จิตรา เผือกสวัสดิ์
2561การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนไชยาวิทยา โดยใช้กิจกรรม การเรียนรู้แบบร่วมมือรูปแบบเอสทีเอดีกฤษณี สงสวัสดิ์; กฤตกาล ชาร์ลีย์ ฑปภูผา; สมศักดิ์ เวชแดง
2560การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการแก้โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคนโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เทคนิค KWDL ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม จังหวัดนครศรีธรรมราชนฤมล ทิพย์พินิจ
2560ผลการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามแนวคิดสะเต็มศึกษาที่มีต่อความสามารถ ในการแก้ปัญหาและความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น : กรณีศึกษาโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานีจารี พรมสง
2560ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของผู้บริหารกับความสำเร็จในการบริหาร กิจการลูกเสือ ตามความคิดเห็นของครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาชุมพร เขต 1เอกพล กาญจน์สำเริง
2560การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิคตั้งคำถามตามแนวคิดของบลูม ในการ ส่งเสริมทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์โวหารภาพพจน์ในวรรณคดีไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานีกฤตกาล ชาร์ลีย์ ฑปภูผา; ภารตี โพธิ์ราม
2560การพัฒนาชุดกิจกรรม เรื่อง การรำมโนราห์ โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน ทักษะปฏิบัติของแฮร์โรว์วัฒนา รัตนพรหม; วรรณดี ธานีรัตน์
2560การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์โดยการใช้การจัดการ เรียนรู้ด้วยกระบวนการวิจัย เรื่อง เล่าเรื่องเมืองชุมพร รายวิชาประวัติศาสตร์ไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยาวัฒนา รัตนพรหม; ปิยวรรณ บุนนาค
2560การพัฒนารูปแบบภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาในบริบทสังคมพหุวัฒนธรรมณรงค์ พุทธิชีวิน; ยศวดี ดำทรัพย์
Collection's Items (Sorted by วันที่ป้อนข้อมูล in เรียงลำดับจากหลังมาหน้า order): 1 to 19 of 19