กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/625
ชื่อเรื่อง: การศึกษาภาวะผู้นำเหนือผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
ชื่อเรื่องอื่นๆ: A STUDY OF SUPER LEADERSHIP OF SCHOOL ADMINISTRATORS AS PERCEIVED BY TEACHERS UNDER KRABI PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: โสภณ เพ็ชรพวง
นัฎจรี เจริญสุข
สายใจ ชูฤทธิ์
คำสำคัญ: ภาวะผู้นำเหนือผู้นำ
ผู้บริหารสถานศึกษา
วันที่เผยแพร่: 2561
บทคัดย่อ: ภาวะผู้นำเหนือผู้นำเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของการบริหารสถานศึกษา การวางแผนงานอย่างเป็นระบบและการพัฒนาบุคลากรจะส่งผลสู่การเป็นสถานศึกษาที่ประสบความสำเร็จ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบภาวะผู้นำเหนือผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา ตามการรับรู้ของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ครูผู้สอน จำนวน 2,437 คน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูผู้สอน จำนวน 335 คน ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม มีค่าความเชื่อมั่น 0.94 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบ ได้แก่ การทดสอบค่าที ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้นำเหนือผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงลำดับดังนี้ การอำนวยความสะดวกให้เกิดภาวะผู้นำตนเองโดยให้รางวัลและการตำหนิทางสร้างสรรค์ การแสดงเป็นแบบฉบับให้บุคลากรเป็นผู้นำตนเอง การอำนวยความสะดวกให้เกิดวัฒนธรรมของผู้นำตนเอง การสนับสนุนให้เกิดภาวะผู้นำตนเองโดยการสร้างคณะทำงาน การทำให้บุคลากรเป็นผู้นำตนเอง การสร้างรูปแบบความคิดในทางบวก และการกระตุ้นให้บุคลากรตั้งเป้าหมายด้วยตนเอง ผลการเปรียบเทียบภาวะผู้นำเหนือผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา ตามการรับรู้ของครู จำแนกตามเพศ วุฒิการศึกษา และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน พบว่า ไม่แตกต่างกัน จากผลการวิจัยผู้บริหารสถานศึกษาควรพัฒนาตนเอง จัดระบบในการบริหารงานด้านการวางแผน การกระจายอำนาจ การติดต่อสื่อสาร การนิเทศภายใน และการพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้นำตนเอง
URI: http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/625
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Education Administration: Independent Study (IS)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
01 Cover Saijai.pdf1.62 MBAdobe PDFดู/เปิด
02 Chapter 1 Saijai.pdf1.38 MBAdobe PDFดู/เปิด
03 Chapter 2 Saijai.pdf15.48 MBAdobe PDFดู/เปิด
04 Chapter 3 Saijai.pdf627.77 kBAdobe PDFดู/เปิด
05 Chapter 4 Saijai.pdf1.97 MBAdobe PDFดู/เปิด
06 Chapter 5 Saijai.pdf1.96 MBAdobe PDFดู/เปิด
07 Reference Saijai.pdf10.86 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น