กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/224
ชื่อเรื่อง: การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษากับการบริหาร จัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา ตามการรับรู้ของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดชุมพร
ชื่อเรื่องอื่นๆ: A STUDY OF RELATIONSHIP BETWEEN SCHOOL ADMINISTRATORS CHARACTERISTICS AND STUDENT CARE SYSTEM MANAGEMENT IN SCHOOLS PERCIEVED BY THE TEACHERS UNDER SECONDARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 11 IN CHUMPHON PROVINCE
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: อาริษา วัฒนครใหญ่
คำสำคัญ: ความสัมพันธ์
ผู้บริหาร
วันที่เผยแพร่: 2560
สำนักพิมพ์: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ; มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
รายละเอียด: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
URI: http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/224
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Education Administration: Theses

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
FullText.pdf1.4 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น