กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/223
ชื่อเรื่อง: ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของผู้บริหารกับความสำเร็จในการบริหาร กิจการลูกเสือ ตามความคิดเห็นของครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาชุมพร เขต 1
ชื่อเรื่องอื่นๆ: THE RELATIONSHIP BETWEEN THE CHARACTERISTICS OF SCHOOL ADMINISTRATORS AND THE SUCCESSFUL MANAGEMENT OF THE BOYSCOUT AS PERCEIVED BY THE TEACHERS UNDER CHUMPHON PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 1
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: เอกพล กาญจน์สำเริง
คำสำคัญ: ความสัมพันธ์
ผู้บริหาร
กิจการลูกเสือ
วันที่เผยแพร่: 2560
สำนักพิมพ์: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ; มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
รายละเอียด: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
URI: http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/223
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Curriculum and Instruction: Theses

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
FullText.pdf1.29 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น