กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/162
ชื่อเรื่อง: การมีส่วนร่วมของครูในการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
ชื่อเรื่องอื่นๆ: THE PARTICIPATION OF TEACHERS IN THE INTERNAL QUALITY ASSURANCE IN BASIC SCHOOLS UNDER SURATTHANI PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 2
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: โสภณ เพ็ชรพวง
สถาพร สังข์ขาวสุทธิรักษ์
เชิดพงศ์ ราชสมบัติ
คำสำคัญ: การประกันคุณภาพ
ครู
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
วันที่เผยแพร่: 2558
สำนักพิมพ์: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ; มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
บทคัดย่อ: การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมของครูในการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 กลุ่มตัวอย่าง คือ ครู จำนวน 127 คน ใช้วิธีสุ่มอย่างง่ายโดยการจับฉลาก ใช้แบบสอบถามที่มี ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.95 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบ ได้แก่ สถิติทดสอบที และการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว ผลการวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมของครูในการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากเรียงตามลำดับดังนี้ ด้านการเตรียมการ ด้านการจัดทำรายงานประจำปี ด้านการวางแผน ด้านการดำเนินการตามแผน ด้านการนำผลการประเมินมาปรับปรุง และด้านการตรวจสอบและประเมินผล ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของครูในการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาจำแนกตามเพศ อายุ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน และขนาดโรงเรียนที่สังกัด พบว่าไม่แตกต่างกัน
URI: http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/162
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Education Administration: Independent Study (IS)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Cover.pdf10.9 MBAdobe PDFดู/เปิด
Ch-01.pdf1.37 MBAdobe PDFดู/เปิด
Ch-02.pdf10.06 MBAdobe PDFดู/เปิด
Ch-03.pdf762.86 kBAdobe PDFดู/เปิด
Ch-04.pdf2.19 MBAdobe PDFดู/เปิด
Ch-05.pdf2.05 MBAdobe PDFดู/เปิด
Bib.pdf4.68 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น