กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/132
ชื่อเรื่อง: การพัฒนารูปแบบภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาในบริบทสังคมพหุวัฒนธรรม
ชื่อเรื่องอื่นๆ: LEADERSHIP DEVELOPMENT MODEL OF SCHOOL ADMINISTRATORS IN THE CONTEXT OF MULTICULTURAL SOCIETY
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ณรงค์ พุทธิชีวิน
ยศวดี ดำทรัพย์
คำสำคัญ: ภาวะผู้นำ
สังคมพหุวัฒนธรรม
การพัฒนารูปแบบ
ผู้บริหารสถานศึกษา
วันที่เผยแพร่: 2560
สำนักพิมพ์: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ;มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
บทคัดย่อ: การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนารูปแบบภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาในบริบทสังคมพหุวัฒนธรรม เพื่อหาองค์ประกอบของการพัฒนารูปแบบภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาในบริบทสังคมพหุวัฒนธรรม และยกร่างรูปแบบภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาในบริบทสังคมพหุวัฒนธรรมควรเป็นอย่างไร ทำการตรวจสอบความเป็นไปได้ของการพัฒนารูปแบบภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาในบริบทสังคมพหุวัฒนธรรม ซึ่งมีกระบวนการดำเนินการวิจัย 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การศึกษาองค์ประกอบภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาในบริบทสังคมพหุวัฒนธรรมตามสภาพจริง โดยการวิเคราะห์เอกสารและการสำรวจ ใช้การยืนยันโดยประยุกต์ใช้เทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique) และมีการสัมภาษณ์ยืนยันข้อค้นพบ ระยะที่ 2 การพัฒนารูปแบบและทดลองใช้รูปแบบภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาในบริบทสังคมพหุวัฒนธรรม ระยะที่ 3 การตรวจสอบความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความถูกต้องครอบคลุม และความเป็นประโยชน์ ของรูปแบบภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาในบริบทสังคมพหุวัฒนธรรม
URI: http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/132
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Curriculum and Instruction: Theses

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Chapter 4.pdf8.45 MBAdobe PDFดู/เปิด
Chapter 5.pdf2.87 MBAdobe PDFดู/เปิด
Cover.pdf2.34 MBAdobe PDFดู/เปิด
Reference.pdf14.43 MBAdobe PDFดู/เปิด
Chapter 1.pdf1.08 MBAdobe PDFดู/เปิด
Chapter 2.pdf10.46 MBAdobe PDFดู/เปิด
Chapter 3.pdf1.66 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น