Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


ผลลัพธ์ 1-10 จากทั้งหมด 101
จำนวนรายการที่ค้นพบ:
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2559พฤติกรรมการป้องกันตนเองจากการตกเป็นเหยื่อ อาชญากรรมทางเพศของนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษา ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีอภิรญา นิจจันพันธ์ศรี
2559ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของคนชายขอบ : ภาพสะท้อน จิตวิญญาณประชาธิปไตยในเรื่องสั้นชฎารัตน์ สุนทรธรรม
กุม-2559การสรรหาและคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์ ในองค์การภาครัฐยุคใหม่กิตติ มิลำเอียง
2559ปัญหาความรุนแรงในภาคใต้ในปัจจุบัน : กรณีศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานีสมเจตน์ ผิวทองงาม; สิทธิชัย ชีวะโรรส
2559ความสัมพันธ์ของชุมชนกับป่าสาคู อำเภอนาโยง จังหวัดตรังพงศ์เทพ แก้วเสถียร
2558การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริการสาธารณะ กรณีศึกษา เทศบาลตำบลพนม อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานีชูศักดิ์ เอกเพชร; ไมตรี อินเตรียะ; ธรรมนูญ ทองส่งโสม
2558การสร้างชุดการสอน:การเรียนรู้ทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ เรื่องแรงและการเคลื่อนที่ จากสื่อการเล่นพื้นบ้าน ที่ออกแบบตามแนวคิดของภูมิปัญญาท้องถิ่นอุไรวรรณ มีเพียร; วิลาวัณย์ ทิพย์สุวรรณพร
2558การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่องโลมาสีชมพูในอ่าวขนอม สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 1จิตเกษม หลำสะอาด; สุรพล เนาวรัตน์; กิติศักดิ์ หมอกแก้ว
2558พัฒนารูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยของนักเรียนโรงเรียนวัดเทพนิมิตร ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ตสุนทร พูนเอียด; ภมรรัตน์ สุธรรม; ทวีวัฒน์ คงวุ่น
2558ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพของผู้นำในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ตำบลท่าขนอน อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานีวิศาล ศรีมหาวโร; สมคิด รัตนพันธุ์; ศุภศักดิ์ โมรา