กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://www.ir.sru.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/226
ชื่อเรื่อง: ผลการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามแนวคิดสะเต็มศึกษาที่มีต่อความสามารถ ในการแก้ปัญหาและความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น : กรณีศึกษาโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
ชื่อเรื่องอื่นๆ: DEVELOPMENT OF INSTRUCTIONAL LEARNING PACKAGES ON MAJOR EFFECTS OF STUDENT ACTIVITIES BY STEM EDUCATION APPROACH ON PROBLEM SOLVING ABILITY AND CREATIVE THINKING OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS : A CASE STUDY OF KANCHANAPISEK WITTHAYALAI SURATTHANI SCHOOL
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: จารี พรมสง
คำสำคัญ: พัฒนาผู้เรียน
สะเต็ม
STEM
วันที่เผยแพร่: 2560
สำนักพิมพ์: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ; มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
รายละเอียด: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
URI: http://www.ir.sru.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/226
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Curriculum and Instruction: Theses

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
FullText.pdf1.69 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น