กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://www.ir.sru.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/187
ชื่อเรื่อง: รูปแบบการวางแผนทางการเงินเพื่อการออมของผู้สูงอายุในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Pattern of Financial Planning for Saving of Elderly in Surat Thani Province
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ภวิษณ์ณัฏฐ์ เวชวิฐาน
หรรษา เฉลิมพิพัฒน์
วัฎนา ทองมณี
คำสำคัญ: การวางแผนการเงินส่วนบุคคล
การออม
ผู้สูงอายุ
อาชีพ
ค่าใช้จ่าย
วันที่เผยแพร่: 2557
บทคัดย่อ: การวิจัยเรื่อง รูปแบบการวางแผนทางการเงินเพื่อการออมของผู้สูงอายุในจังหวัด สุราษฎร์ธานี เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการวางแผนทางการเงินเพื่อการออมของผู้สูงอายุในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการวางแผนทางการเงินเพื่อการออมของผู้สูงอายุในจังหวัดสุราษฎร์ธานี และศึกษาความพึงพอใจในการวางแผนทางการเงินเพื่อการออมของผู้สูงอายุในจังหวัดสุราษฎร์เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม จากกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้สูงอายุจำนวน 400 คน ข้อมูลเชิงปริมาณใช้สถิติ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
URI: http://www.ir.sru.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/187
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:MS: Research Reports

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
FullText.pdf32.48 MBAdobe PDFดู/เปิด    Request a copy


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น