กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://www.ir.sru.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/134
ชื่อเรื่อง: การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้ปัญหาวิชาฟิสิกส์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่องกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
ชื่อเรื่องอื่นๆ: A STUDY OF THE ACADEMIC ACHIEVEMENT AND PROBLEM-SOLVING ABILITY IN PHYSICS ON THE NEWTON’S LAWS OF MOTION USING PROBLEM-BASED LEARNING FOR MATTAYOMSUKSA 4 STUDENTS
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สุรพล เนาวรัตน์
กนกกานต์ ฐิติภรณ์พันธ์
สันติชูชัย ชำนาญ
คำสำคัญ: ฟิสิกส์
สาระการเรียนรู้
วันที่เผยแพร่: 2558
สำนักพิมพ์: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ;มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
บทคัดย่อ: การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาชุดปฏิบัติการวิชาฟิสิกส์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม เรื่อง กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 และดัชนีประสิทธิผลเป็นไปตามเกณฑ์ 0.50 ขึ้นไป 2) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนวิชาฟิสิกส์ สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม เรื่อง กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 3) เพื่อศึกษาความสามารถในการแก้ไขปัญหาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนวิชาฟิสิกส์ สาระการเรียนเรียนรู้เพิ่มเติม เรื่อง กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปีการศึกษา 2557 จำนวน 30 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานวิชาฟิสิกส์ เรื่อง กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 2) ชุดปฏิบัติการฟิสิกส์เพิ่มเติม เรื่อง กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ 4) แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหา โดยใช้สถิติพื้นฐานได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติทดสอบทีสำหรับกลุ่มตัวอย่างที่สัมพันธ์กัน
URI: http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/134
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Science Education: Theses

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Cover.pdf1.62 MBAdobe PDFดู/เปิด    Request a copy
Ch-01.pdf1.37 MBAdobe PDFดู/เปิด    Request a copy
Ch-02.pdf4.47 MBAdobe PDFดู/เปิด    Request a copy
Ch-03.pdf1.55 MBAdobe PDFดู/เปิด    Request a copy
Ch-04.pdf1.55 MBAdobe PDFดู/เปิด    Request a copy
Ch-05.pdf1.08 MBAdobe PDFดู/เปิด    Request a copy
Bibliography.pdf18.05 MBAdobe PDFดู/เปิด    Request a copy
Appendix.pdf41.58 MBAdobe PDFดู/เปิด    Request a copy


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น