กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://www.ir.sru.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/131
ชื่อเรื่อง: การศึกษาสมรรถนะของผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทช่างอุตสาหกรรม ในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามความต้องการของสถานประกอบการ
ชื่อเรื่องอื่นๆ: THE STUDY ON PERFORMANCE OF PEOPLE GRADUATED FROM HIGH VOCATIONAL CERTIFICATE COURSE (HVC) IN FIELD OF INDUSTRIAL TECHNICIAN FROM SURAT THANI VOCATIONAL EDUCATION ACCORDING TO THE NEEDS OF THE WORKPLACE
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ชูศักดิ์ เอกเพชร
สมคิด นาคขวัญ
สุธี ไทยเกิด
คำสำคัญ: อาชีวศึกษา
ปวส.
ผู้สำเร็จการศึกษา
สถานประกอบการ
วันที่เผยแพร่: 2558
สำนักพิมพ์: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ;มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
บทคัดย่อ: การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบสมรรถนะของผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทช่างอุตสาหกรรม ในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสุ ราษฎร์ธานี ตามความต้องการของสถานประกอบการ เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ จำนวน 188 คน โดยใช้แบบสอบถาม มีค่าความเชื่อมั่น 0.98 วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบ ได้แก่ สถิติทดสอบที และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ผลจากการวิจัยพบว่า สมรรถนะของผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทช่างอุตสาหกรรม โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ด้านมนุษยสัมพันธ์ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาด้านเจตคติ และด้านความรับผิดชอบ ส่วนด้านการมีวินัยในตนเอง มีค่าเฉลี่ย น้อยที่สุด ผลการเปรียบเทียบสมรรถนะของผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทช่างอุตสาหกรรม ตามความต้องการของสถานประกอบการไม่แตกต่างกัน
URI: http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/131
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Education Administration: Theses

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Cover.pdf238.16 kBAdobe PDFดู/เปิด
Ch-01.pdf233.87 kBAdobe PDFดู/เปิด
Ch-02.pdf839.74 kBAdobe PDFดู/เปิด
Ch-03.pdf216.07 kBAdobe PDFดู/เปิด
Ch-04.pdf421.76 kBAdobe PDFดู/เปิด
Ch-05.pdf291.41 kBAdobe PDFดู/เปิด
Bibliography.pdf388.61 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น