กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://www.ir.sru.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/129
ชื่อเรื่อง: ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการพัฒนาทุนมนุษย์ของบุคลากรสายวิชาการ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ชื่อเรื่องอื่นๆ: FACTORS AFFECTING HUMAN CAPITAL DEVELOPMENT OF ACADEMIC STAFFS AT SURATTHANI RAJABHAT UNIVERSITY
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: พิชญาฏา พิมพ์สิงห์
คำสำคัญ: บุคลากรสายวิชาการ
พัฒนาทุนมนุษย์
วันที่เผยแพร่: 2558
สำนักพิมพ์: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ;มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
บทคัดย่อ: การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดับการพัฒนาทุนมนุษย์ ความสำคัญของปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกองค์การกับการพัฒนาทุนมนุษย์ เปรียบเทียบการพัฒนาทุนมนุษย์ ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกองค์การกับการพัฒนาทุนมนุษย์ และปัญหาข้อเสนอแนะ ในการพัฒนาทุนมนุษย์ของบุคลากรสายวิชาการ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เก็บรวบรวมข้อมูลจากบุคลากรสายวิชาการ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จำนวน 290 คน โดยใช้แบบสอบถาม มีค่าความเชื่อมั่น 0.87 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน สถิติทดสอบ ได้แก่ ค่าความแปรปรวนทางเดียว
URI: http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/129
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Business Administration: Theses

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Cover.pdf234.08 kBAdobe PDFดู/เปิด    Request a copy
Ch-01.pdf222.8 kBAdobe PDFดู/เปิด    Request a copy
Ch-02.pdf584.11 kBAdobe PDFดู/เปิด    Request a copy
Ch-03.pdf220.83 kBAdobe PDFดู/เปิด    Request a copy
Ch-04.pdf564.47 kBAdobe PDFดู/เปิด    Request a copy
Ch-05.pdf276.57 kBAdobe PDFดู/เปิด    Request a copy
Bibliography.pdf1.23 MBAdobe PDFดู/เปิด    Request a copy


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น