กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://www.ir.sru.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/128
ชื่อเรื่อง: การพัฒนาโปรแกรมการเรียนรู้แบบศูนย์การเรียน เรื่องโลมาสีชมพูในอ่าวขนอม สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา
ชื่อเรื่องอื่นๆ: THE DEVELOPMENT OF PROGRAMED LEARNING CENTER ABOUT SOUSA CHINENSIS IN BAY KHANOM FOR PRIMARY SCHOOLS
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: จิตเกษม หลำสะอาด
สุรพล เนาวรัตน์
พนิดา ซิบยก
คำสำคัญ: โลมาสีชมพู
การอนุรักษ์
อ่าวขนอม
วันที่เผยแพร่: 2558
สำนักพิมพ์: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ;มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
บทคัดย่อ: การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและพัฒนาโปรแกรมการเรียนรู้ แบบศูนย์การเรียน เรื่องโลมาสีชมพูในอ่าวขนอม สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระหว่างก่อนและหลังเรียน และศึกษาระดับความพึงพอใจที่มีต่อโปรแกรมการเรียนรู้ โปรแกรมที่สร้างขึ้น แบ่งออกเป็น 4 ศูนย์การเรียนรู้ คือ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโลมา ความสำคัญของโลมาต่อท้องถิ่นและระบบนิเวศ สาเหตุการตายของโลมา และวิธีการอนุรักษ์โลมา เก็บรวบข้อมูลจากนักเรียนระดับประถมศึกษา โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 36 คนโดยการสุ่มนักเรียนแบบชั้นภูมิและสุ่มแบบง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย โปรแกรมการเรียนรู้ แบบศูนย์การเรียน เรื่องโลมาสีชมพูในอ่าวขนอม แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซึ่งมีค่า ความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.40 - 0.80 ค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง 0.20 - 0.60 และค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.95 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนต่อโปรแกรมการเรียนรู้ แบบศูนย์การเรียน เรื่องโลมาสีชมพูในอ่าวขนอม มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.78 ผลการวิจัยพบว่า โปรแกรมการเรียนรู้ แบบศูนย์การเรียน เรื่องโลมาสีชมพูในอ่าวขนอม สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 82.56/81.73 ดัชนีประสิทธิผล เท่ากับ 0.69 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อโปรแกรมการเรียนรู้เรื่องโลมาสีชมพูในอ่าวขนอม อยู่ในระดับดีมากที่สุด
URI: http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/128
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Environmental Education: Theses

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Cover.pdf226.25 kBAdobe PDFดู/เปิด
Ch-01.pdf207.35 kBAdobe PDFดู/เปิด
Ch-02.pdf340.23 kBAdobe PDFดู/เปิด
Ch-03.pdf249.83 kBAdobe PDFดู/เปิด
Ch-04.pdf229.64 kBAdobe PDFดู/เปิด
Ch-05.pdf196.35 kBAdobe PDFดู/เปิด
Bibliography.pdf3.12 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น