กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://www.ir.sru.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/127
ชื่อเรื่อง: การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริการสาธารณะ กรณีศึกษา เทศบาลตำบลพนม อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ชื่อเรื่องอื่นๆ: THE PARTICIPATION OF CITIZENS IN PUBLIC SERVICE AS A CASE STUDY, PHANOM MUNICIPAL DISTRICT, PHANOM DISTRICT, SURAT THANI PROVINCE
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ชูศักดิ์ เอกเพชร
ไมตรี อินเตรียะ
ธรรมนูญ ทองส่งโสม
คำสำคัญ: ANOVA
การบริการสาธารณะ
เทศบาลตำบล
วันที่เผยแพร่: 2558
สำนักพิมพ์: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ;มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
บทคัดย่อ: การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริการสาธารณะ ศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริการสาธารณะ กรณีศึกษาเทศบาลตำบลพนม อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี เก็บข้อมูลจากประชาชนในเขตเทศบาลตำบลพนม จำนวน 349 คน โดยใช้แบบสอบถาม มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.85 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบ ได้แก่ สถิติทดสอบที และ การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ผลการวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริการสาธารณะ ในภาพรวมและ รายด้านอยู่ในระดับปานกลาง โดยเรียงลำดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อยได้ดังนี้ การมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรม การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ และการมีส่วนร่วม ในการตรวจสอบและประเมินผล ตามลำดับ ผลการเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการบริการสาธารณะ จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล โดยรวมไม่แตกต่างกัน ข้อเสนอแนะให้บทบาทแก่ประชาชนให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจ ดำเนินภารกิจ และเทศบาลมีหน้าที่ในการส่งเสริมสนับสนุน การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนเกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาล การจัดทำสื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และเว็บไซต์การให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลเท็จจริง ความรู้สึกและความคิดเห็นประกอบการตัดสินใจ เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทำงานตลอดกระบวนการตัดสินใจร่วมกับภาคประชาชน ในรูปแบบการประชุมเชิงปฏิบัติการ
URI: http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/127
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Public Administration: Theses

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Cover.pdf222.39 kBAdobe PDFดู/เปิด    Request a copy
Ch-01.pdf208.94 kBAdobe PDFดู/เปิด    Request a copy
Ch-02.pdf529.78 kBAdobe PDFดู/เปิด    Request a copy
Ch-03.pdf204.28 kBAdobe PDFดู/เปิด    Request a copy
Ch-04.pdf315.13 kBAdobe PDFดู/เปิด    Request a copy
Ch-05.pdf227.82 kBAdobe PDFดู/เปิด    Request a copy
Bibliography.pdf1.34 MBAdobe PDFดู/เปิด    Request a copy


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น