กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://www.ir.sru.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/126
ชื่อเรื่อง: พัฒนารูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยของนักเรียนโรงเรียนวัดเทพนิมิตร ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
ชื่อเรื่องอื่นๆ: THE DEVELOPMENT ON SOLID WASTE MANAGEMENT OF STUDENTS FROM WAT THEP NIMIT SCHOO, WICHIT SUB-DISTRICT, MUANG DISTRICT, PHUKET PROVINCE
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สุนทร พูนเอียด
ภมรรัตน์ สุธรรม
ทวีวัฒน์ คงวุ่น
คำสำคัญ: ขยะมูลฝอย
reduction
การนำกลับมาใช้ประโยชน์
วันที่เผยแพร่: 2558
สำนักพิมพ์: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ;มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
บทคัดย่อ: การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาและความต้องการในการจัดการขยะมูลฝอย สร้างและพัฒนารูปแบบการจัดการขยะมูลฝอย มีวิธีดำเนินการ 3 ขั้น ดังนี้ ขั้นที่ 1 ศึกษาปัญหาและความต้องการ เก็บข้อมูลจากนักเรียนโรงเรียนวัดเทพนิมิตร ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต จำนวน 108 คน โดยใช้แบบสอบถาม ค่าความเชื่อมั่น 0.82 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ขั้นที่ 2 พัฒนารูปแบบการจัดการขยะมูลฝอย โดยนำข้อมูลจากการศึกษาในขั้นที่ 1 เป็นข้อมูลพื้นฐานในการสร้างโครงร่างรูปแบบ แล้วให้ผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 คน ตรวจสอบ และให้นักเรียนจำนวน 50 คน ประเมินความเหมาะสม ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาในการจัดการขยะมูลฝอย โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับปานกลางและความต้องการในการจัดการขยะมูลฝอยโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก รูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยที่พัฒนาขึ้น ประกอบด้วยเนื้อหา 5 เรื่องคือ 1) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับขยะมูลฝอย 2) การกำจัดขยะมูลฝอย 3) การลดปริมาณขยะมูลฝอย 4) การคัดแยกขยะมูลฝอย 5) การนำขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ จากนั้นนำไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 คน ตรวจสอบความถูกต้องครบ ทุกรายการ มีค่าดัชนีความสอดคล้อง ระหว่าง 0.60 - 1.00 และให้นักเรียนประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการขยะอยู่ในระดับมาก
URI: http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/126
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Development Strategy: Theses

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Cover.pdf222.59 kBAdobe PDFดู/เปิด
Ch-01.pdf214.46 kBAdobe PDFดู/เปิด
Ch-02.pdf486.7 kBAdobe PDFดู/เปิด
Ch-03.pdf223.22 kBAdobe PDFดู/เปิด
Ch-04.pdf450.98 kBAdobe PDFดู/เปิด
Ch-05.pdf210.73 kBAdobe PDFดู/เปิด
Bibliography.pdf5.85 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น