กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://www.ir.sru.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/125
ชื่อเรื่อง: การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่องโลมาสีชมพูในอ่าวขนอม สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 1
ชื่อเรื่องอื่นๆ: THE CREATION OF PROGRAMMED IN STRUCTION ON INTERNET NETWORKS ABOUT Sousa Chinensis IN AO KHANOM FOR PRIMARY SCHOOL
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: จิตเกษม หลำสะอาด
สุรพล เนาวรัตน์
กิติศักดิ์ หมอกแก้ว
คำสำคัญ: อ่าวขนอม
โลมาสีชมพู
พัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป
วันที่เผยแพร่: 2558
สำนักพิมพ์: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ;มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
บทคัดย่อ: การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่องโลมาสีชมพูในอ่าวขนอมสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนเรื่องโลมาสีชมพูในอ่าวขนอม และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนสำเร็จรูป เก็บรวบรวมข้อมูลจากนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ศึกษาอยู่ใน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 จำนวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย บทเรียนสำเร็จรูปบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่องโลมาสีชมพูในอ่าวขนอม แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนต่อบทเรียนสำเร็จรูปบนเครือข่าย อินเทอร์เน็ต และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนซึ่งมีค่าความยากง่าย อยู่ระหว่าง 0.40 - 0.80 ค่าอำนาจจำแนก อยู่ระหว่าง 0.20 - 0.60และมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.56 ผลการวิจัยพบว่า บทเรียนสำเร็จรูปบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่องโลมาสีชมพูในอ่าวขนอม สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 81.58/81.66 ดัชนีประสิทธิผล เท่ากับ 0.59 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังใช้บทเรียนสำเร็จรูปบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสูงกว่า ก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อบทเรียนสำเร็จรูป บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต อยู่ในระดับมาก
URI: http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/125
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Environmental Education: Theses

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Cover.pdf1.49 MBAdobe PDFดู/เปิด    Request a copy
Ch-01.pdf622.95 kBAdobe PDFดู/เปิด    Request a copy
Ch-02.pdf3.97 MBAdobe PDFดู/เปิด    Request a copy
Ch-03.pdf1.4 MBAdobe PDFดู/เปิด    Request a copy
Ch-04.pdf1.06 MBAdobe PDFดู/เปิด    Request a copy
Ch-05.pdf483.83 kBAdobe PDFดู/เปิด    Request a copy
Bibliography.pdf15.39 MBAdobe PDFดู/เปิด    Request a copy


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น