กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://www.ir.sru.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/120
ชื่อเรื่อง: การให้บริการของเทศบาลนครเกาะสมุย อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ชื่อเรื่องอื่นๆ: SERVICE PROVISION OF KOH SAMUI CITY MUNICIPALITY, SURAT THANI PROVINCE
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: นิตย์ หทัยวสีวงศ์ สุขศรี
หยาดพิรุณ ใจซื่อ
คำสำคัญ: ความพึงพอใจ
เทศบาลนครเกาะสมุย
การให้บริการ
วันที่เผยแพร่: 2557
สำนักพิมพ์: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ;มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
บทคัดย่อ: การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อการให้บริการ ของเทศบาลนครเกาะสมุย และข้อเสนอแนะต่อการให้บริการของเทศบาลนครเกาะสมุย เก็บรวบรวม ข้อมูลจาก ผู้มาใช้บริการ จำนวน 382 คน โดยใช้แบบสอบถาม มีค่าความเชื่อมั่น 0.94 วิเคราะห์ ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบ ได้แก่ สถิติที และ การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว
URI: http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/120
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Business Administration: Theses

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Cover.pdf1.8 MBAdobe PDFดู/เปิด    Request a copy
Chapter-01.pdf922.94 kBAdobe PDFดู/เปิด    Request a copy
Chapter-02.pdf7.71 MBAdobe PDFดู/เปิด    Request a copy
Chapter-03.pdf628.62 kBAdobe PDFดู/เปิด    Request a copy
Chapter-04.pdf6.37 MBAdobe PDFดู/เปิด    Request a copy
Chapter-05.pdf921.58 kBAdobe PDFดู/เปิด    Request a copy
Bibliography.pdf2.78 MBAdobe PDFดู/เปิด    Request a copy


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น