กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://www.ir.sru.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/118
ชื่อเรื่อง: การวิเคราะห์ระบบการเงิน บัญชี พัสดุ และตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ศุภัจฉรีย์ นวกิจไพฑูรย์
คำสำคัญ: วิเคราะห์ระบบการเงิน บัญชี พัสดุ
งบประมาณแผ่นดิน
ข้อมูลเชิงคุณภาพ
วันที่เผยแพร่: 2546
สำนักพิมพ์: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ;มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
URI: http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/118
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:DI: Research Reports

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Fulltext.pdf15.42 MBAdobe PDFดู/เปิด    Request a copy


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น