การเรียกดู ตาม ชื่อเรื่อง

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 103  ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2560การจัดระบบสารสนเทศในสถานศึกษาตามการรับรู้ของครู สังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1ชูศักดิ์ เอกเพชร; รัตนวรรณ นันทเกษตร
2560การบริหารโรงเรียนแบบมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเครือข่ายสินปุนตาปี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา สุราษฎร์ธานี เขต 3สมคิด นาคขวัญ; สถาพร สังข์ขาวสุทธิรักษ์; ชินวุฒิ ช้างกลาง
2558การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืนของชุมชนบ้านถ้ำผึ้ง ตำบลต้นยวน อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานีวิศาล ศรีมหาวโร; สมคิด รัตนพันธ์; อังคณา ฤทธิกุล
2558การพัฒนาคู่มือการนิเทศภายในของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีชูศักดิ์ เอกเพชร; พรศักดิ์ อาษาสุจริต; กรรณิการ์ วิมุติการ
2558การพัฒนาคู่มือการนิเทศภายในแบบคู่สัญญาโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๓ สุราษฎร์ธานีชูศักดิ์ เอกเพชร; พรศักดิ์ อาษาสุจริต; จีรวรรณ สุวรรณสาม
2558การพัฒนาคู่มือการนิเทศภายในโรงเรียนประถมศึกษาอำเภอดอนสัก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1ชูศักดิ์ เอกเพชร; พรศักดิ์ อาษาสุจริต; บุญจันทร์ รุ่งฟ้า
2558การพัฒนาคู่มือพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองสมคิด นาคขวัญ; สุพรรณริกา วัฒน์บุณย์; กฤช วีระพลพล แก้วกลาง
2560การพัฒนาชุดการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2ดร.พัชรี หลุ่งหม่าน; สิรินทรา อภัยกุล
2560การพัฒนาชุดกิจกรรม เรื่อง การรำมโนราห์ โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน ทักษะปฏิบัติของแฮร์โรว์วัฒนา รัตนพรหม; วรรณดี ธานีรัตน์
2558การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง “โลกของเรา และตรีโกณมิติ” เพื่อพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สำหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู หลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์พิมพลักษณ์ ว่องอภิวัฒน์กุล
2560การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิคตั้งคำถามตามแนวคิดของบลูม ในการ ส่งเสริมทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์โวหารภาพพจน์ในวรรณคดีไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานีกฤตกาล ชาร์ลีย์ ฑปภูผา; ภารตี โพธิ์ราม
2560การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์โดยการใช้การจัดการ เรียนรู้ด้วยกระบวนการวิจัย เรื่อง เล่าเรื่องเมืองชุมพร รายวิชาประวัติศาสตร์ไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยาวัฒนา รัตนพรหม; ปิยวรรณ บุนนาค
2560การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบการสืบเสาะหาความรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง พืชใกล้ตัวเรา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4สวนีย์ ศรเกษตริน
2560การพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ เรื่องอาหารและสารเสพติด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2สุธน ช่วยเกิด; ศราวุธ เทพสุภา
2558การพัฒนาชุดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่องชีวิตกับสิ่งแวดล้อม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6จิตเกษม หลำสะอาด; สุธน ช่วยเกิด; สุดารัตน์ ธีรพิสิฐ
2558การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่องโลมาสีชมพูในอ่าวขนอม สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 1จิตเกษม หลำสะอาด; สุรพล เนาวรัตน์; กิติศักดิ์ หมอกแก้ว
2560การพัฒนาผลสัมฤทธิ์และความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่องพืช โดยใช้ชุดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E)รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย เครือหงษ์; สุนันทา รอดเกิด
2558การพัฒนายุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการกลุ่ม/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ในเขตอำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานีชูศักดิ์ เอกเพชร; สุนทร พูนเอียด; ธัญวรัชย์ แซ่เต้ง
2559การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเครือข่ายการวิจัยบทเรียนท้องถิ่นในภาคใต้ : มหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลภาคใต้จิตเกษม หลำสะอาด; ชูศักดิ์ เอกเพชร; วสันต์ สุทธโส; ศิโรจน์ พิมาน; ปริญญา น้อยดอนไพร
2560การพัฒนารูปแบบภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาในบริบทสังคมพหุวัฒนธรรมณรงค์ พุทธิชีวิน; ยศวดี ดำทรัพย์