การเรียกดู ตาม วันที่เผยแพร่

ข้ามไปยังตำแหน่งในดัชนี:
แสดงผลลัพธ์ 21 ถึง 40 จากทั้งหมด 104 < ก่อนหน้า   ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2558การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมพื้นฐานของนักเรียน ระดับประถมศึกษาในอำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานีชูศักดิ์ เอกเพชร; สถาพร สังข์ขาวสุทธิรักษ์; เบญจพร บุญหรอ
2558ประสบการณ์ผู้ติดยาเสพติด 4 x 100 ของวัยรุ่นในตำบลแห่งหนึ่งของจังหวัดกระบี่ทวัช บุญแสง; ดาราวรรณ รองเมือง; สุไหวด๊า บุหลาด
2558ผลของการเสริมสร้างพลังอำนาจต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ตำบลน้ำรอบ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานีพัชรี หลุ่งหม่าน; อัจริยา วัชราวิวัฒน์; ไปรมา กลิ่นนิรัญ
2558ศักยภาพของแกนนำผู้สูงอายุในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ กรณีศึกษาชมรมผู้สูงอายุ ใต้ร่มบุญ ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานีกุลชลี ตันติรัตนวงศ์; สาโรจน์ เพชรมณี; พิมพ์ปวีณ์ มณีรัตน์
2558การศึกษาการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางสวรรค์ อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานีชูศักดิ์ เอกเพชร; โสภณ เพ็ชรพวง; ภัทรานิษฐ์ กุมพันธ์
2558การพัฒนาคู่มือการนิเทศภายในแบบคู่สัญญาโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๓ สุราษฎร์ธานีชูศักดิ์ เอกเพชร; พรศักดิ์ อาษาสุจริต; จีรวรรณ สุวรรณสาม
2558การศึกษาการบริหารจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11ชูศักดิ์ เอกเพชร; สถาพร สังข์ขาวสุทธิรักษ์; ศิวาภรณ์ เพ็ชรคงทอง
2558ผลของโปรแกรมเพิ่มสมรรถนะแห่งตนต่อการรับรู้ความสามารถของตนเอง ในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพรกุลชลี ตันติรัตนวงศ์; รุ่งนภา จันทรา; สุวินัย เลาวิลาศ
2558การศึกษาความต้องการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของผู้ปกครอง โรงเรียนสังกัดเทศบาลตำบลกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานีชูศักดิ์ เอกเพชร; พรศักดิ์ อาษาสุจริต; อัฒชฎาพร จุลสงค์
2558ประสิทธิผลของโปรแกรมการพัฒนาพฤติกรรมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ในหญิงตั้งครรภ์ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่กุลชลี ตันติรัตนวงศ์; รุ่งนภา จันทรา; จุไรรัตน์ อังสิริกุล
2558ผลของการใช้กระบวนการกลุ่มต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพและภาวะสุขภาพ ของกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน ในตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานีกุลชลี ตันติรัตนวงศ์; รุ่งนภา จันทรา; นฤมล สุขศรี
2558การรับรู้คุณค่าและจรรยาบรรณของสำนักงานบัญชีที่มีผลต่อความจงรักภักดี ของผู้ประกอบธุรกิจในอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานีพวงเพ็ญ ชูรินทร์; สิญาธร ขุนอ่อน; วารุณี วัชรสวัสดิ์
2558การศึกษาปัญหาการจัดการเรียนร่วมสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ตามโครงสร้างซีท (SEAT Framework) ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคใต้ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร; พรศักดิ์ อาษาสุจริต; วรฤทัย นุริตมนต์
2558ผลของการประยุกต์วงจรเดมมิ่งเพื่อสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว อย่างน้อย 3 เดือน ในหญิงตั้งครรภ์ โรงพยาบาลบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานีพัชรี หลุ่งหม่าน; อัจริยา วัชราวิวัฒน์; สายใจ ศิลปพรหมมาศ
2558การศึกษาองค์ประกอบการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อสายอาชีวศึกษาในระบบทวิภาคี ประเภทช่างอุตสาหกรรม ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สถานศึกษาอาชีวศึกษา จังหวัดสุราษฎร์ธานีสถาพร สังข์ขาวสุทธิรักษ์; โสภณ เพ็ชรพวง; สมโชค มีขวด
2558ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3บรรจง เจริญสุข; วรรณะ บรรจง; รัตนา นาคมุสิก
2558การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืนของชุมชนบ้านถ้ำผึ้ง ตำบลต้นยวน อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานีวิศาล ศรีมหาวโร; สมคิด รัตนพันธ์; อังคณา ฤทธิกุล
2558การรับรู้สื่อโฆษณา คุณค่าตราสินค้า และการตัดสินใจซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค ของผู้บริโภคในจังหวัดสุราษฎร์ธานีสิญาธร ขุนอ่อน; นิตย์ หทัยวสีวงศ์ สุขศรี; อรัญญา แสงทอง
2558การพัฒนายุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการกลุ่ม/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ในเขตอำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานีชูศักดิ์ เอกเพชร; สุนทร พูนเอียด; ธัญวรัชย์ แซ่เต้ง
2558พฤติกรรมผู้นำของผู้บริหารที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการบริหารจัดการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3บรรจง เจริญสุข; วรรณะ บรรจง; สลิลรัตน์ ด้วงทองกุล