การเรียกดู ตาม วันที่เผยแพร่

ข้ามไปยังตำแหน่งในดัชนี:
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 103  ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2546การวิเคราะห์ระบบการเงิน บัญชี พัสดุ และตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีศุภัจฉรีย์ นวกิจไพฑูรย์
2548การศึกษาแนวทางการควบคุมลูกน้ำยุงลายโดยชีววิธีในจังหวัดสุราษฎร์ธานีจิตเกษม หลำสะอาด
2555โครงการทิศทางยุทธศาสตร์ความมั่นคงและกำลังอำนาจแห่งชาติ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน : กรณีศึกษาคนไทยพลัดถิ่น จังหวัดชุมพรวิศาล ศรีมหาวโร
2557การให้บริการของเทศบาลนครเกาะสมุย อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานีนิตย์ หทัยวสีวงศ์ สุขศรี; หยาดพิรุณ ใจซื่อ
2557การศึกษาการจัดการการท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลช้างขวา อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานีเตชธรรม สังข์คร; นินธนา เอี่ยมสะอาด; นลวัชร์ ขุนลา
2557รูปแบบการวางแผนทางการเงินเพื่อการออมของผู้สูงอายุในจังหวัดสุราษฎร์ธานีภวิษณ์ณัฏฐ์ เวชวิฐาน; หรรษา เฉลิมพิพัฒน์; วัฎนา ทองมณี
2558การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริการสาธารณะ กรณีศึกษา เทศบาลตำบลพนม อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานีชูศักดิ์ เอกเพชร; ไมตรี อินเตรียะ; ธรรมนูญ ทองส่งโสม
2558การสร้างชุดการสอน:การเรียนรู้ทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ เรื่องแรงและการเคลื่อนที่ จากสื่อการเล่นพื้นบ้าน ที่ออกแบบตามแนวคิดของภูมิปัญญาท้องถิ่นอุไรวรรณ มีเพียร; วิลาวัณย์ ทิพย์สุวรรณพร
2558การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่องโลมาสีชมพูในอ่าวขนอม สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 1จิตเกษม หลำสะอาด; สุรพล เนาวรัตน์; กิติศักดิ์ หมอกแก้ว
2558พัฒนารูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยของนักเรียนโรงเรียนวัดเทพนิมิตร ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ตสุนทร พูนเอียด; ภมรรัตน์ สุธรรม; ทวีวัฒน์ คงวุ่น
2558ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพของผู้นำในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ตำบลท่าขนอน อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานีวิศาล ศรีมหาวโร; สมคิด รัตนพันธุ์; ศุภศักดิ์ โมรา
2558พฤติกรรมการเลือกใช้บริการสปาของนักท่องเที่ยว ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีสุณีย์ ล่องประเสริฐ; นันทวรรณ ช่างคิด; อรทัย จันทโร
2558การพัฒนาชุดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่องชีวิตกับสิ่งแวดล้อม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6จิตเกษม หลำสะอาด; สุธน ช่วยเกิด; สุดารัตน์ ธีรพิสิฐ
2558การศึกษาสมรรถนะของผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทช่างอุตสาหกรรม ในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามความต้องการของสถานประกอบการชูศักดิ์ เอกเพชร; สมคิด นาคขวัญ; สุธี ไทยเกิด
2558การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้ปัญหาวิชาฟิสิกส์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่องกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน โดยใช้ปัญหาเป็นฐานสุรพล เนาวรัตน์; กนกกานต์ ฐิติภรณ์พันธ์; สันติชูชัย ชำนาญ
2558การพัฒนาโปรแกรมการเรียนรู้แบบศูนย์การเรียน เรื่องโลมาสีชมพูในอ่าวขนอม สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาจิตเกษม หลำสะอาด; สุรพล เนาวรัตน์; พนิดา ซิบยก
2558ประสิทธิผลการให้บริการสาธารณะ กรณีศึกษา การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานีวาสนา จาตุรัตน์; บรรเจิด เจริญเวช; อภิชาติ ถ้ำจันทร์
2558การศึกษาสภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานในโรงเรียน ระดับประถมศึกษาอำเภอพนม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2ชูศักดิ์ เอกเพชร; ศิรวัฒน์ เฮงชัยโย; ไพฑูรย์ จันทร์ชุม
2558ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการพัฒนาทุนมนุษย์ของบุคลากรสายวิชาการ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีพิชญาฏา พิมพ์สิงห์
2558การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทักษะการบริหารงานของผู้บริหารกับประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาชุมพร เขต 1บรรจง เจริญสุข; วรรณะ บรรจง; ธวัชชัย ทวนทอง