การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง สมคิด นาคขวัญ

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 5 จากทั้งหมด 5
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2560การบริหารโรงเรียนแบบมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเครือข่ายสินปุนตาปี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา สุราษฎร์ธานี เขต 3สมคิด นาคขวัญ; สถาพร สังข์ขาวสุทธิรักษ์; ชินวุฒิ ช้างกลาง
2560การศึกษาการดำเนินการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามความคิดเห็นของครู โรงเรียนศรียาภัย อำเภอเมือง จังหวัดชุมพรสมคิด นาคขวัญ; ศรินธร มีเพียร
2560การศึกษาการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้บริหารสถานศึกษา ในโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2สมคิด นาคขวัญ; ชูศักดิ์ เอกเพชร; ศักดิ์ชริน อาจหาญ
2558การศึกษาสมรรถนะของผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทช่างอุตสาหกรรม ในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามความต้องการของสถานประกอบการชูศักดิ์ เอกเพชร; สมคิด นาคขวัญ; สุธี ไทยเกิด
2560ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับ ผลการดำเนินการนิเทศภายในของสถานศึกษาตามการรับรู้ของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่สมคิด นาคขวัญ; ชูศักดิ์ เอกเพชร; ศุภลักษณ์ ลีฬหคุณากร